Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Znaczenie cyfryzacji dla inkluzji finansowej na przykładzie Polski

Autorzy: Jacek Buko
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: inkluzja finansowa obrót gotówkowy zwyczaje płatnicze instrumenty płatnicze
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (15-25)
Klasyfikacja JEL: E66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artyknłu jest identyfikacja preferencji finansowych osób fizycznych w Polsce w kontekście postępującej cyfryzacji obrotu pieniężnego. Zmniejszenie ilości pieniądza gotówkowego w obiegu jest ważnym celem polityki makroekonomicznej, gdyż jego powszechne używanie podraża transfery pieniężne, jak również wspiera rozwój szarej strefy. Niekorzystanie z usług bezgotówkowych może ponadto skntkować pozbawieniem części społeczeństwa dostępu do udogodnień stanowiących współcześnie podstawowy standard cywilizacyjny. Głównym źró­dłem danych użytych do analizy były badania dotyczące skali korzystania przez osoby fizyczne z gotówkowych i bezgotówkowych instrumentów finansowych, przeprowadzone przez TNS Pentor, NBP i MasterCard, w latach 2007-2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderloni, L., Carluccio, E. (2006). Access to Bank Accounts and Payment Services. W: New Frontiers in Banking Services: Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets. Berlin: Springer Verlag.
2.Badanie dotyczące postrzegania włączenia finansowego, jako elementu wyrównującego szanse społeczne, przeprowadzone na zlecenie MasterCard przez firmę badawczą Norstat w dru¬gim kwartale 2016 r. Pobrano z: newsroom.mastercard.com (1.02.2017).
3.Buko J. (2009), Powszechne usługi pocztowe w Polsce - stan obecny i koncepcja zmian. Szcze¬cin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Diagnoza stanu obrotu bezgotówkowego w Polsce (2013). Raport NBP.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z 23.07.2014 r. w sprawie porówny-walności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
6.Górka, J. (2012). Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców.
7.Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
8.Harrison, T. (2000). Financial services marketing. London: Pearson Education.
9.Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki (2014). Warszawa: Seendico Doradcy.
10.Pietraszkiewicz, K. (2008). Banki Polskie 2007 Bezpieczeństwo transakcji bankowych. Warsza¬wa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
11.Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce (2016). UN Global Compact, EY.
12.Schmiedel, H., Kostova, G., Ruttenberg, W. (2012). The Social and Private Costs of Retail Pay¬ment Instruments: a European Perspective. ECB, Occasional Paper, 13 7/September.
13.Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015. Linz: Different Developments.
14.The Social and Private Costs of Retail Payment Instruments (2012). Frankfurt am Main: Europe¬an Central Bank.
15.Ustawa z 19.08.2011 r. o uslugachpłatniczych (Dz.U. 2016, poz. 1572).
16.Ustawa z 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o uslugach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1997).
17.Zandi, M., Koropeckyj, S., Singh, V., Matsiras, P. (2016). The Impact of Electronic Payments on Economic Growth. Moody's Analytics, Economic & Consumer Credit Analytics. Pobran z: https://usa.visa.com (5.02.2017).
18.Zandi, M., Singh, V., Irving, J. (2013). The Impact of Electronic Payments on Economic Growth.
19.Moody's Analytics, Economic & Consumer Credit Analytics. Pobrano z: https://usa.visa.com (5.02.2017).