Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw

Autorzy: Małgorzata Stawicka
Spółdzielnia Pracy Branży Metalowej TUCH MET w Tucholi
Słowa kluczowe: budżetowanie decentralizacja obroty wewnętrzne wydziały działalności pomocniczej cena wewnętrzna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (299-308)
Klasyfikacja JEL: M40 M41 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wydziały działalności pomocniczej, wydziały wspierające realizację zadań statu­towych, do których powołano przedsiębiorstwo, generują określone koszty. Poziom tych kosztów zależy od wielu czynników. Przykładowo znaczne zużycie parku maszynowego może się wią­zać z koniecznością częściej wykonywanych konserwacji i napraw. Wydziały te mogą również świadczyć usługi bezpośrednio zewnętrznym odbiorcom, przyczyniając się do zwiększenia przy­chodu przedsiębiorstwa. Koszty wykonywanej przez wydziały działalności pomocniczej usług rejestrowane są na kontach układu kalkulacyjnego kosztów. Rozliczenie kosztów poszczególnych wydziałów działalności pomocniczej odbywa się za pomocą przyjętej w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa metody. Artykuł przedstawia doświadczenia i wskazuje na konieczność stoso­wania cen wewnętrznych w procesie rozliczania kosztów wydziałów działalności pomocniczej. Zastosowanie cen wewnętrznych wiąże się z zachowaniem określonych zasad: kalkulacji wstępnej zleconej usługi i rozliczenia kosztów tej usługi za pomocą faktury wewnętrznej. Wdrożenie fak­turowania wewnętrznego wymaga zmian organizacyjnych oraz księgowań na kontach „Obroty wewnętrzne" i „Koszty obrotów wewnętrznych", co zaprezentowano w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drelichowski, L., Breisa, W., Kępa, W., Stawicka, M. (1997). Metodyka wdrożenia sterowania finansowego na przykładzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgosz¬czy z zastosowaniem techniki budżetowania. III Konferencja z cyklu Komputerowe Syste¬my Wielodostępne, Restrukturyzacja systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Raporty z wdrożeń projektów celowych, Ciechocinek.
2.Drelichowski, L., Stawicka, M., Rose, T. (1998). Decentralizacja procesów przetwarzania danych i decyzji w systemie zleceniowym w KPEC w Bydgoszczy. IV Konferencja z cyklu Kom¬puterowe Systemy Wielodostępne KSW'98, Zintegrowane systemy informatyczne, Efekty wdrożeń projektów celowych, Bydgoszcz.
3.Gierusz, J. (2009). Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi. Gdańsk: ODDK. Januszewski, A., Drelichowski, L., Fladrowska, E., Stawicka, M. (2000). Zintegrowany system rachunkowości w świetle nowego prawa energetycznego na przykładzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cielnej w Bydgoszczy. II Konferencja, Zastosowanie Informa¬tyki w Rachunkowości i Finansach, Gdańsk.
4.Kużdowicz, P. (2013). Rozliczanie świadczeń wzajemnych a rachunek nośników w przedsiębior¬stwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 289.
5.Masztalerz, M. (2010). Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej. W: W. Gabrusewicz (red.), Audyt w systemie kontroli (s. 131-142). Poznań: KIER.
6.Sajdak, M. (2014). Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności. Prace na¬ukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, 420.
7.Stawicka, M. (2001). System bazy danych PRO/MIS po roku doświadczeń wdrożeniowo eksplo-atacyjnych, jego przydatność w zarządzaniu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy. Informacje, zarządzanie, decyzje. VII Konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2001, Bydgoszcz-Ciechocinek.
8.Szczypa, P. (2012). Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przed-siębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
9.Szydełko, A. (2013). Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwer-
10.sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 291.
11.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
12.Ustawa z 10.04.1997 - Prawo energetyczne. Dz.U. 2012, poz.1059, z późn. zm.
13.Ustawa z 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2006, nr 123, poz. 858, z późn. zm.
14.Wójcik-Kośla, D. (2016). Orientacja prorynkowa kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji strategicznych - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła¬wiu, 422.