Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9

Autorzy: Patryk Dunal
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Kozik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: efektywność zabezpieczenia zarządzanie ryzykiem rynkowym rachunkowość instrumentów pochodnych MSSF 9
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efektywność jest przedmiotem zainteresowania różnych obszarów nauk społecznych i technicznych. Efektywność zabezpieczenia w teorii rachunkowości jest rozumiana jako względna miara określająca stopień wzajemnego rozliczenia zmian wartości rynkowej instrumentu zabez­pieczanego ze zmianami wartości rynkowej instrumentu zabezpieczającego. Pomiar efektywności zabezpieczenia jest jednym z kluczowych zagadnień szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem. Ma on na celu wykazanie, że instrument pochodny wykorzystany do zabezpieczenia danej pozycji bilansowej lub planowanej transakcji rzeczywiście spełnia (lub spełni) swoją rolę. Cel ten wynika z faktu, że w rachunkowości, a w szczególności w sprawozdawczości finansowej, istnieje możliwość ukrycia w pewnym stopniu faktu stosowania derywatów, które mogą być wyko­rzystywane w celach spekulacyjnych, a nie zabezpieczających. Przeznaczenie danego instrumentu pochodnego jest kluczowe z punktu widzenia szacowania ryzyka inwestycji w akcje lub udziały danej jednostki gospodarczej. Proces pomiaru efektywności stał się przedmiotem badań w naukach ekonometrycznych oraz w sferze regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. W perspek­tywie wejścia w życie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 zasadna wydaje się dyskusja na temat jego następstw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9 oraz analiza potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z tej zmiany, mających wpływ na walory informacyjne sprawozdań finansowych jednostek gospodar­czych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewski, M., Dunal, P. (2016). The Balance Sheet under Polish Regulations vs IFRS. Praga:
2.Anglo-American University.
3.Bunea-Bontas, C. (2012). The Assessment of Hedge Effectiveness. Galati: Annales of Dunarea de Jos University of Galati.
4.Dudycz, T. (red.) (2005). Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Fabozzi, F.J., Markowitz, H.M. (red.) (2011). The Theory and Practice of Investment Management.
6.New Jersey: John Wiley & Sons.
7.Helin, A., Drabikowska, K, Sztuczy ńska, H. (2005). Rachunkowość instrumentów finansowych.
8.Gdańsk: ODDK.
9.Jąjuga, K., Jąjuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.
10.Michelson, S.E., Jordan-Wagner, J., Wootton, C.W. (2000). The Relationship between the Smooth¬ing of Reported Income and Risk-adjusted Returns. Journal of Economics and Finance, 24, 141-159.
11.Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9.
12.Ożga, P. (2016). Rachunkowość instrumentów pochodnych. Warszawa: C.H. Beck.
13.Rashty, J., O'Shaughnessy, J. (2012). Foreign Currency Forward Contracts and Cash Flow Hedging.
14.The CPA Journal, 24-30.
15.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN.
16.Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.