Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2017.127-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (15-25)
Klasyfikacja JEL: H83 G39
Słowa kluczowe: rachunkowość kreatywna oszustwa finansowe sprawozdania finansowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Małgorzata Białas
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Celem pu­blikacji jest wskazanie głównych zasad i metod wyceny stosowanych w rachunkowości, które mogą ułatwić fałszowanie sprawozdań finansowych. W związku z tym przeprowadzono badania literatury oraz zestawiono podstawowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych i ra­chunku zysków i strat losowo wybranej spółki. Okazało się, że podstawowe wartości wyliczane według zasady kasowej i memoriałowej coraz bardziej się różnią. Wynika to w głównej mierze z wprowadzania do rachunkowości w coraz większym stopniu wyceny składników bilansu według wartości szacunkowych (w tym według wartości godziwej). Zdaniem autora takie szacunki mogą ułatwić manipulowanie wynikiem finansowym i przyczynić się do wzrostu liczby oszustw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACFE (2016). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Global Fraud Study. Pobra¬ne z: http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx (13.03.2017).
2.American Institute of CPAs (2014). The 2014 AICPA Survey on International Trends in Forensic and Valuation Services. Pobrane z: https://www.aicpa.org (13.03.2017).
3.Ballion, G. (2003). Wpływ rachunkowości kreatywnej na wiarygodność rynku finansowego w Pol¬sce po akcesji do Unii Europejskiej. Bielsko-Biała: Wyd. WSBiF w Bielsku-Białej.
4.Bhasis, M. (2013). Survey of Appropriate Skills Required by Forensic Accountants: Empirical Evidence from a Developing Economy. International Journal of Accounting and Economics Studies, 1 (2), 53-73. Pobrane z: www.sciencepubco.com/index.php/IJAES (11.03.2017).
5.Białas, M. (2013). Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i ka¬sową na wycenę rynkową przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne we Wrocławiu, 291.
6.Gmytrasiewicz, M. (2007). Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdaw¬czości Finansowej. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro (s. 111-116). Warszawa: SKwP.
7.Gut, P. (red.) (2010). Rachunkowość zaawansowana. Część JI- Międzynarodowe Standardy Spra-wozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Poznań: Wyd. WSHiR.
8.Guy, D.M., Carmichael, D.R. (2002). Guide to International Standards on Auditing and Related
9.Services. Texas: Practitioners Publishing Company.
10.Hendriksen, E.A. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN. Kamela-Sowińska, A. (2003). Skąd wzięła się sprawa Enronu. Rachunkowość, 4, 2-7.
11.Kogut, J. (2014). Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
12.Kutera, M., Hołda, A., Surdykowska, S.T. (2006). Oszustwa księgowe: teoria i praktyka. Warszawa:
13.Difin.
14.Mączyńska, E. (2002). Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne.
15.Rzeczpospolita, 9 sierpnia.
16.Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
17.Nowak, A. (2014). Manipulacje księgowe i sposoby ich wykrywania. W: H. Lelusza, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce (s. 230-242). Olsztyn: Wyd. UW-M.
18.Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i U sług Atestacyjnych (IAASB) (2009).
19.Krajowy Standard Rewizji Finansowej 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Ba¬dania 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
20.Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE. Słownik języka polskiego. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/sjp/oszustwo;2496853.html (12.03.2017). Surdykowska, S.T. (2004). Rachunkowość kreatywna a MSRIMSSF, Polska Szkoła rachunkowości.
21.Warszawa, Pułtusk: Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości.
22.Surdykowska, S.T. (2012). Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbar¬dziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat. Warszawa: Difin.
23.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1998). Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efek-tywności gospodarowania przedsiębiorstwa. Rachunkowość, IO, 508-512.
24.Wąsowski, W. (2005). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warsza¬wa: Difin.
25.Wiśniewska, J. (2004). Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Problemy Rachunkowości, 3 (18), 34-38.
26.Zack, G.M. (2009). Fair Value Accounting Fraud: New Global Risks and Detection Techniques.
27.New Jersey: John Wiley & Sons Inc.