Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Autorzy: Wiesław M. Maziarz
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rynek usług telekomunikacyjnych operatorzy telekomunikacyjni konkurencyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (203-210)
Klasyfikacja JEL: D47 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poziom konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce jest podsta­wowym czynnikiem, decydującym o możliwości osiągnięcia przez ten obszar rynkowy szybkiego i długookresowego wzrostu, co powinno się przełożyć na ekonomiczne, jakościowe i kosztowe aspekty świadczenia usług telekomunikacyjnych. To oczywiste, że konkurencyjność rynku wyni­ka z konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących na nim działalność gospodarczą. W artyku­le przedstawiono konkurencyjność poszczególnych segmentów rynku usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonujących na nim operatorów telekomunikacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. War¬szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. War¬szawa.
3.Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona. Czaplewski, M. (2015). Oddzialywanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek uslug telekomu-nikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 65-87.
4.Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody koukurencyjności przedsiębiorstw. W; K.
5.Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Materialy i Prace IFGN, SGH, Warszawa.
6.Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie koukurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9. Maziarz, W.M (2013). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 (2016). Warszawa: GUS. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny koukurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8.