Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

Autorzy: Rafał Klóska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod Ilościowych.
Słowa kluczowe: innowacyjność rozwój społeczno-gospodarczy analiza statystyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (149-156)
Klasyfikacja JEL: R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy (GOW) powoduje, że procesy rozwojowe determinowane są podejmowaniem działań opartych na wiedzy i innowacjach a polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca wśród państw unij­nych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie. Innowacyjność i rozwój społeczno­gospodarczy to terminy powszechnie dziś używane i intuicyjnie rozumiane, ale ich pomiar nie jest jednoznaczny. Celem artykułu jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru badawcze­go i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porządkowania liniowego w ujęciu regionalnym w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czaplewski, M. (2011). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodar¬czej. W: H. Babis, K. Flaga-Giemszyńska (red.), Rynek Usług Telekomunikacyjnych. (s. 344-395). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
2.Czaplewski, M. (2015). Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspie-raniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych. Ze¬szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 341-348.
3.Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
4.Innovation Union Scoreboard (2013). European Union, Belgium.
5.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin:
6.Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Korenik, S. (1999). Wybrane teorie rozwoju regionu ekonomicznego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799.
8.Kuszewski, T., Sielska, A (2010). Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych.
9.Współczesna Ekonomia, I (13).
10.Paradysz, J. (2012). Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju. Przegląd Staty¬styczny, 2.
11.Sokołowski, A (1984). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 203, s. 48.
12.Strahl, D. (2005). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, I 083.