Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne

Autorzy: Piotr Gutowski
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: badanie eksperckie model ekonometryczny PKB ICT społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (109-118)
Klasyfikacja JEL: A12 A13 C59 O39 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania delfickiego dotyczące współzależności pomiędzy kreującym się społeczeństwem informacyjnym a wzrostem gospodarczym w Polsce. Przedstawiono również wyniki obliczeń statystycznych, które dotyczyły oddziaływania pomiędzy analizowanymi zjawiskami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D. (2016). Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmo-wego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/fobjects/details/98188/raport_ z_ badan_ koncowy _scalony_ fin-pelf.html.
2.Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture In Social Forecasting. New York: Basic Books.
3.Budziewicz-Guźlecka, A (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Proble¬my Usług, II2, 9-17.
4.Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena. Ekono¬miczne Problemy Usług, !22, 23-31.
5.Drab-Kurowska, A (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach woje¬wództwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekono¬miczne Problemy Usług, 57/I, 153-160. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bdel5ag&lang=en.
6.Kryszczuk, M.D. (2008). Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyj¬nego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
7.Kupczyk, R. (2006). Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informa¬cyjnego. Częstochowa: Educator.
8.Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.