Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Finansowanie polskich parków narodowych

Autorzy: Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: park narodowy planowanie finansowe źródła finansowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (359-368)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Parki narodowe powszechnie uznaje się za najwyższą formę ochrony przyrody. Głów¬nym celem tworzenia parków narodowych jest ochrona różnorodności biologicznej. Jednocześnie parki realizują zadania dotyczące edukacji, nauki i turystycznego udostępniania. W Polsce w latach 2010-2011 parki narodowe ulegały przeobrażeniom w szczególności w formie organizacyjno¬-prawnej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena źródeł finansowania polskich parków narodo¬wych po okresie przekształceń tej formy ochrony przyrody. Badanie przeprowadzono na podstawie sprawozdań z realizacji planów finansowych parków narodowych w latach 2012-2015. Z prze¬prowadzonych badań wynika, że na znaczeniu zyskują źródła finansowania parków narodowych niebędące dotacjami budżetu państwa, co może prowadzić do zmiany priorytetów w funkcjono¬waniu parków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Denisiuk, Z., Dyrga, Z., Kalemba, A., Filipowicz, W., Pioterek, G. (1991). Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu. Studia Naturae, Seria A, 36.
2.GAO (2015). National Park Service: Revenues from Fees and Donations Increased, but
3.Some Enhancements Are Needed to Continue This Trend, GA0-16-166, December.
4.Główny Urząd Statystyczny (2015). Ochrona środowiska 2015. Warszawa.
5.Owsiak, S. (2006). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu War-
6.szawskiego.
7.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. DzU 2015, poz. 1651. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, poz. 1240.