Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues
(Od partycypacji do partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu działań rewitalizacyjnych)

Autorzy: Magdalena Ślebocka
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

Aneta Tylman
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Słowa kluczowe: rewitalizacja partycypacja społeczna partnerstwo publiczno-prywatne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (327-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Partycypacja społeczna zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu w odniesieniu do realizacji inwestycji miejskich o różnym charakterze. Relacja mieszkańcy miasta - admini­stracja lokalna zmierza aktualnie bardziej w kierunku partycypacji konsensusu niż konfrontacji. Zmiany w tym zakresie zawdzięczać należy zarówno przykładom dobrych praktyk płynących z rozwiniętych państw europejskich (Norwegii, Francji, Niemiec), jak również zorientowaniu unijnej polityki miejskiej w tym kierunku. Jednocześnie jednak unijna polityka miejska zwraca uwagę na ograniczoność środków publicznych w finansowaniu projektów inwestycji miejskich. Podkreśla się potrzebę zaangażowania środków prywatnych. Zarówno w unijnych, jak i polskich dokumentach strategicznych dotyczących polityki miejskiej wskazuje się na rolę i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji miejskich. Artykuł przedstawia partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z podstawowych środków realizacji idei partycypacji społecznej w finansowaniu procesów rewitalizacyjnych, jak również wskazuje na wątpliwości natury prawnej związane z funkcjonowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego dla potrzeb procesów rewitalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Billert, A. Policy development and revitalization of cities in Poland against EU standards in the field of planning. Retrieved from: http://www.urbanistyka.info/content/poli-tyka-rozwoju-i-rewitalizacja-miast-w-polsce-na-tle-standard%C3%B3w-unijnych-w-zakresie-planow.
2.Herbs, I., Jadach-Sepioło, A., Marczewska, E. (2013). Analysis of potential public entities and enterprises to implement Project public-private partnership in Poland, Polish Agency for Enterprise Development, Warszawa. Retrieved from: https://bazappp. gov. pl/static/uploads/analiza. pdf.
3.Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007). Retrieved from: http://ec.europa. eu/regional _policy /archive/themes/urban/leipzig_ charter. pdf.
4.Market Update. Review of the European PPP Market in 2015. Retrieved from http://www. eib.org/epec/library /epec _market_ update_ 2015 _ en2.
5.Mysiorski, B., Nowosiadły, E. (2016). EDS Report: Public-private partnership in revitali-zation. EDS 1/26. Retrieved from: http://www.alebank.pl/index.php?option=com _co ntent&view=article&id=55998:eds-raport-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji&catid=933:eds-2015&1temid=280 _
6.OJ 2009 No. 19 item. 100. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU20090190100.
7.OJ 2015 item. 1777. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU20150001777.
8.Regulation (EU) No 1303/2013. of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries
9.Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006.
10.Skalski, K. (2000). Revitalization of the old urban districts. In: Z. Zborowski, Urban renewal, revitalization, rehabilitation, restructuring. Kraków: IGPiK.
11.Sustainable Urban Revitalization. European Investment Bank. Retrieved from: www. bookshop.europa.eu/. .. rewitalizacja-miast. . ./QH7005439PLC _ 002.pdf.
12.Ślebocka, M. (2016). Role and importance of financing PPP revitalization projects. ES Finance and Accounting for sustainable development, ed. D. Dziawgo, Publisher W ro claw University of Economics, Poland, in print.
13.The National Urban Policy. Retrieved from: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Kra-jowa_Polityka_ Miejska_ 20-10-2015.pdf.
14.Toledo Declaration (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/regional _policy/archive/ newsroom/pdf/201006 _toledo_ declaration_ en.pdf.
15.Tylman, A. (2016). Public participation in the.financing of urban processes on the exam¬ple of the revitalization. Conference: Therapy of the Finance - Socio-psychological aspects of finance, 18 May 2016, Warsaw, Poland, in print.
16.www.bazappp.gov.pl.