Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2016.125-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego

Autorzy: Joanna Marczakowska-Proczka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Skarbowości
Słowa kluczowe: niestabilność publiczny system finansowy deficyt budżetowy czynniki
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (263-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę i mechanizm oddziaływania wybranych czynników na niestabilność publicznego systemu finansowego. W części pierwszej opracowania podjęto próbę zdefiniowania niestabilności w publicznym systemie finansowym. W drugiej przedstawiono wpływ na niestabilność w publicznym systemie finansowym takich czynników, jak: polityczny cykl koniunkturalny, iluzja fiskalna, czynnik demograficzny, wielkość i struktura PKB oraz bezrobocie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A., Woźniak, B. (2015). (red.). Współczesne.finanse publiczne. Warszawa: Difin. Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN.
2.Kalecki, M. (1943). Political Aspects of Full Employment. Political Quarterly, 10112 (XIV).
3.Moździerz, A. (2009). Nierównowaga.finansów publicznych. Warszawa: Polskie Wydaw¬nictwo Ekonomiczne.
4.Schinasi, G.J. (2006). Understanding Financial Stability: Towards a Practical Frame-work. Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washing¬ton, D.C., October 23-27. Pobrane z: www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/ mfl/gjs.pdf, dostęp 8.07.2016.
5.Sowiński, R. (2011). Reguły fiskalne jako narzędzie naprawy finansów publicznych.
6.W: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
7.Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 1990-2015. War-szawa.
8.Szczepańska, O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teo¬retyczno-porównawcze. Warszawa: Scholar.
9.http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database, dostęp 5.07.2016. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezro¬bocia-w-latach-1990-2016,4,l.html, dostęp 10.07.2016.