Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Autorzy: Maria Jastrzębska
Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zadłużenie parabanki jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (187-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach oraz możliwości przeciwdziałania takiemu zadłużeniu. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. W artykule zidentyfikowano występujące w praktyce przyczyny i skutki zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach, jak również kompetencje regionalnych izb obrachunkowych, NIK, premiera, wo­jewodów, Sejmu w zakresie przeciwdziałania takiemu zadłużeniu. Zalecono: zaostrzenie regulacji prawnych w zakresie wyboru pożyczkodawcy/kredytodawcy przez jednostkę samorządu teryto­rialnego; zwiększenie kompetencji organów nadzoru i kontroli w celu zapobiegania i ograniczania jednostce samorządu terytorialnego podejmowania działań skutkujących wejściem w spiralę zadłu­żenia; wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających postawienie niewydolnej pod względem finansowym jednostki samorządu terytorialnego w stan upadłości. Wskazano przede wszystkim niedoskonałości obowiązujących regulacji prawnych, stwarzające władzom samorządowym moż­liwości nadmiernego i nieodpowiedzialnego zadłużania się i ograniczające kompetencje organów nadzoru i kontroli przeciwdziałania takiemu zadłużeniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babczuk, A., Zioło, M. (2014). Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego.
2.Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku. Finanse Komunalne, 9.
3.Czy gmina może zbankrutować. Pobrane z: http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunal-ny/2004-5-115/punkt-widzenia-1113/czy-gmina-może zbankrutowac-3548, dostęp 16.06.2016.
4.Golan, M. (2016). Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r., czyli po roku obowiązywania zmienionych przepisów określających limit ich zadłużenia. Finanse Komunalne, 3.
5.Gonet, W. (2014). Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu teryto¬rialnego na nierynkowych warunkach. W: J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych. Warszawa.
6.Informacja o wynikach kontroli. Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego (2014). Warszawa: NIK. Pobrane z: https:// www.nik.gov.pl/plik/id,8484,vp,10578.pdf.
7.Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk:
8.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. War-szawa: Wolters Kluwer business.
10.Jurewicz, D. (2013). Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jedno¬stek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko¬-pomorskiego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1.
11.Kiedy NIK przeprowadza kontrolę w samorządach. Pobrane z: http://samorzad.infor.pl/ temat_ dnia/3 87517,Kiedy- NIK-przeprowadza-kontrole-w-samorzadach, dostęp 16.06.2016.
12.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483, ze sprost. i zm.).
13.Langer, M. (2014). Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3.
14.Mikliński, M. (2016). Kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w zakresie prze-ciwdziałania zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego. W: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne. Warszawa.
15.Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://www. samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nadzor-nad-dzialalnoscia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-cz-6/print, dostęp 16.06.2016.
16.Nawrocki, B. (2016). Model szacowania optymalnego poziomu zadłużenia oraz maksy¬malnych wydatków inwestycyjnych. Finanse Komunalne, 1-2.
17.Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (2016)., Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pobrane z: https://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/krrio20160122niestan-dardinstrfinanspotrzjst.pdf, dostęp 16.06.2016.
18.Procedury ograniczające nadmierne zadłużenie JST Pobrane z: http://samorzad.infor.pl/ tematdnia/587723, dostęp 16.06.2016.
19.Samorządowcy niczym hazardziści. Pożyczają w parabankach na kilkadziesiąt procent.
20.Pobrane z: www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/samorzadowcy-niczym-hazardzisci-pozyczaja-w-parabankach-na-kilkadziesiat-procent,56870.html, dostęp 16.06.2016.
21.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. T.j. DzU 2014, poz. 101, ze zm.
22.Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. T.j.
23.DzU 2016, poz. 561, ze zm.
24.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. DzU 2015, poz. 128, ze zm.). Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. T.j. DzU 2015, poz. 233, ze zm.
25.Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych. Tj. DzU 2013, poz. 885, ze zm. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty (2014). Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachun¬kowych. Pobrane z: https://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/zadluzeniej stprzestrzeganieustawowychlimitowzadluzeniaij egosplatypubl082014. pdf, dostęp 16.06.2016.
26.www.nbpportal.pl/słownik, dostęp ll6.06.2016.