Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce

Autorzy: Dagmara Hajdys
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne opieka zdrowotna modele partnerstwa publiczno-prywatnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (161-173)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska służba zdrowia od lat boryka się z licznymi problemami, które w większości determinowane są kwestiami finansowymi. Ograniczenia budżetowe powodują, że wykorzy­stanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przyszłości będzie prawdopodobnie konieczne. Praktyka wypracowała kilka modeli PPP, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w Europie. W Polsce rynek PPP w sektorze ochrony zdrowia należy uznać za młody i słabo roz­winięty. W chwili obecnej zaledwie cztery projekty PPP w ochronie zdrowia znajdują się w fazie realizacji. Pokazuje to, że pomimo korzystnych uregulowań wiele zostało jeszcze do zrobienia na płaszczyźnie organizacyjno-finansowej, aby możliwa była realizacja kompleksowych projektów związanych z ochroną zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak, R. (2016). Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia. Medical Maestro Magazine, 2.
2.Depta, A. (2015). Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach. W: J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnie¬nia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
3.Drakeford, M. (2007). Private Welfare. W: M. Powell (red.), Understanding the Mixed Economy of Welfare. Bristol: The Policy Press.
4.EPEC (2015). Market Update Review of the European PPP Market in 2015. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/library/epec_ market_update_ 2015 _en2, dostęp 20.06.2016.
5.Healthcare: Public Private Partnerships (2013). Department of Health. December. Po-brane z: https://www.gov.uk/government/publications/public-private-partnerships/ public-private-partnership, dostęp 20.06.2016.
6.Herbst, I., Bogusz, L., Kalecińska-Rossi, J., Sarnacka, A. (2014). Partnerstwo publiczno--prywatne w szpitalach. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
7.Hibner, E. (2003). Zarządzanie w systemie opieki zdrowia, Łódź: Wydawnictwo WSHE.
8.HM Treasury (2012). A new approach to public private partnerships. December. Po-brane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/ file/205l12/pf2 _infrastructure_ new_ approach_ to _public _private _parner¬ships _ 051212.pdf, dostęp 20.06.2016.
9.International Finance Corporation (2011). Healthcare PPPs. Handshake: IFC's quarterly journal on public-private partnerships, 3, October.
10.Kalecińska, J., Herbst, I. (2011). PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata. Warszawa: Centrum PPP.
11.Maśliński, M. (2015). Modele PPP stosowane w sferze ochrony zdrowia. Forum PPP nr 3, Instytut PPP, Warszawa.
12.Mckee, M., Edwards, N., Atun, R. (2006). Public-private partnerships for hospitals.
13.Bulletin of the World Health Organization, 84 (11). Pobrane z: http://www.who.int/ bulletin/volumes/84/11/06-030015.pdf, dostęp 20.06.2016.
14.Ministerstwo Rozwoju. Baza projektów PPP. Pobrane z: https://bazappp.gov.pl/project_ base/, dostęp 22.06.2016.
15.Połowy, R., Bryła M. (2014). PPP w ochronie zdrowia - przykład jednego z najlepszych projektów. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 11, Warszawa: PARP.
16.Pytlarz, M. (2013). PPP jako jeden ze sposobów walki z problemami publicznej służ¬by zdrowia. Pobrane z: http://lex.edu.pl/ppp-jako-jeden-ze-sposobow-walki-z-problemami-publicznej-sluzby-zdrowia, dostęp 20.06.2016.
17.Rotaub, R. (2014). Mieli zbudować szpital, zbudowali model.finansowania PPP. Pobrane z: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Mieli-zbudowac-szpital-zbudowali-model-finasowania-PPP,145429,l.html, dostęp 20.06.2016.
18.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. DzU 2012, poz. 739.
19.Sarnacka, A (2014). PPP w ochronie zdrowia. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 11, Warszawa: PARP.
20.Sobiech-Grabka, K., Herbst, I. (2015). Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce.
21.Raport końcowy. Warszawa: Centrum PPP.
22.Suchecka, J. (red.). (2015). Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. War-szawa: ABC a Wolters Kluwer business.
23.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. DzU 2009, nr 19, poz. 100, z późn. zm.
24.Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. DzU 2009, nr 19, poz. 101, z późn. zm.