Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne

Autorzy: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego miasta metropolitalne ocena sytuacji finansowej wskaźniki finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (95-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Możliwości gospodarowania są uzależnione od skali uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów własnych, ponoszonych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych i źródeł sfinansowania kosztów inwestycyjnych. W opra­cowaniu badaniem za lata 2012-2014 objęto miasta mające status miast metropolitalnych, czyli ośrodków o największym znaczeniu i oddziaływaniu na otoczenie. Celem opracowania jest zba­danie, czy wielkość jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość skupiania, przyciągania i rozwoju kapitału ludzkiego wpływa na efekty zarządzania finansami publicznymi w jej obrębie. W badaniu analitycznym wykorzystano wyniki badania sytuacji finansowej miast metropolital­nych wykonanego przez Ministerstwo Finansów w 2015 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2015). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa. Klasik, A. (1998). Rola metropolii w rozwoju regionalnym. W: Funkcje metropolitalne Krakowa, vol. 1. Kraków: MCK.
2.Korcelli, P. (2008). Megamiasta. Warszawa: PAN.
3.Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja.
4.Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospoda-rowania Kraju PAN.
5.Mikuła, Ł. (2010). Metropolia a region - problemy ustrojowe i polityczne. Acta Universi-tatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 245.
6.Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samo-rządu terytorialnego w latach 2012-2014. VIII. Wskaźniki dla metropolii. Warszawa.
7.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jed¬nostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer business.
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31grudnia2014 r.
9.Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa.
10.Surówka, K. (2013). Samodzielność.finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. War¬szawa: PWE.
11.Szmytkie, R. (2013). W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych. Przegląd Admi-nistracji Publicznej, 2.
12.Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic woje-wództw. Przegląd Geograficzny.
13.Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
14.www.metropolie.pl, dostęp 15.06.2016.