Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu

Autorzy: Marcin Będzieszak
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: wydatki inwestycyjne budżet miasta na prawach powiatu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (75-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie siły wpływu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące miast na prawach powiatu. By zrealizować ten cel, dokonano wprowadzenia teoretycznego, gdzie wskazano uzasadnienie wzrostu wydatków bieżących ze względu na wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych. Wskazano także na rolę polityki inwestycyjnej oraz jej ukierun­kowanie na wykorzystanie dostępnych, bezzwrotnych źródeł dochodów o charakterze granto­wym. Z tego też względu za okres badawczy obrano lata 2004-2015, tj. obejmujące dwa okresy programowania unijnego. Analizę przeprowadzono z użyciem klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz metody o ustalonych efektach. Otrzymane wyniki potwierdzają, że istotny sta­tystycznie wpływ na wydatki bieżące jednostek budżetowych mają przede wszystkim wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz w latach wcześniejszych, co jest zgodne z założeniami badania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrzanowski, M. (2014). Evolution of public finance sector's income and expenditure between 2004 and 2011. Folia Oeconomica, 1 (299).
2.Chrzanowski, M. (2015). Polityka regionalna a system finansów publicznych. Wpływ wydatków strukturalnych na tempo konwergencji polskich regionów, Warszawa:
3.Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
4.Cichocki, K.S. (2013). Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wielo¬letniego planowania finansowego w sektorze samorządowym. Nauki o Finansach, 4.
5.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunko-wania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
6.Franek, S. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa - przymus czy potrzeba? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46 (3 (XLVI)).
7.Franek, S. (2013). Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym. Warsza¬wa: Difin.
8.Jastrzębska, M. (2005). Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego.
9.Samorząd Terytorialny, 9.
10.Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Folia Oeconomica Bochniensia: zeszyty naukowe, 4.
11.Krajewski, P., Mackiewicz, M., Krajewski, S. (2010). Przygotowanie wieloletniej pro-gnozy finansowej - wybrane problemy metodologiczne. Finanse Komunalne, 7-8.
12.Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2005). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004, Warszawa. Pobrane z: http://rio.gov.pl/html/analizy/inw _ komunalne/dzialalnosc _ inw.pdf.
13.Szołno-Koguc, J. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi. Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie euro¬pejskiej: VII Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
14.Uryszek, T. (2011). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a ich działalność inwestycyjna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 37.
15.Wyszkowska, D. (2010). Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komunal¬nych. Optimum, 1, 45.
16.Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicz¬nego, JO.