Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce

Autorzy: Radosław Adamski
Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego
Słowa kluczowe: kasy komunalne samorządność mikrofinanse
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (37-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjo­nowaniem komunalnych kas oszczędnościowych, wpierw w odniesieniu historycznym, a następnie kolejno w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z mikrofinansami oraz z możliwościami ich ponownego uruchomienia w Polsce. Na dzień dzisiejszy nie funkcjonują one bowiem w polskim systemie finansowym, lecz z czasów minionych Polacy wynieśli bogatą tradycję ich tworzenia i prowadzenia. W artykule została opisana więc zarówno historia komunalnych kas oszczędno­ściowych w Polsce, jak też ich hipotetyczne funkcjonowanie w ramach instrumentów mikrofinan­sów. Całość dopełniają rozważania związane z ponownym uruchomieniem działalności kas we współczesnej Polsce. Do napisania artykułu wykorzystane zostały zastane źródła pisane, które to po analizie stanowiły jego fundament. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań było stwierdzenie teoretycznej komplementarności komunalnych kas oszczędnościowych z innymi proobywatelskimi instrumentami (np. budżetem obywatelskim) oraz ukazanie istotnej rangi tej instytucji w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Bartkowiak, B., Flejterski, S., Pluskota, P. (2006). Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
3.Figna, A. (2011). Banki na rynkach finansowych strefy euro. W: J. Żabińska (red.), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro (s. 96–97). Warszawa: CeDeWu.
4.Flejterski, S., Romiszewska, I. (2004). Niemiecki system bankowy. Warszawa: Twigger.
5.Galbarczyk, T., Świderska, J. (2011). Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin.
6.Jaworski, W.L., Krzyżkiewicz, Z., Kosiński, B., (2002). Banki – rynek, operacje, polityka. Warszawa: Poltext.
7.Łuczyszyn, A. (2013). Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Warszawa: CeDeWu.
8.Młynarczyk, A. (2005). Komunalne kasy oszczędnościowe i banki samorządowe – zagadnienia prawne. Szczecin: Kampol.
9.Młynarczyk, A. (2002). Banki samorządowe – zagadnienie ich powołania, zadań, charakteru i propozycji. W: A. Borodo (red.), Samorząd terytorialny a banki (s. 67–71). Toruń: Dom Organizatora.
10.Niczyporuk, P., Talecka, A. (2010). Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia. Białystok: Temida2.
11.Niczyporuk, P., Talecka, A. (2011). Bankowość. Podstawowe zagadnienia. Białystok: Temida2.
12.Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2012). System finansowy w Polsce. Warszawa: PWN.
13.Pluskota, P. (2013). Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych. Warszawa: CeDeWu.
14.Stępniewicz, M. (1931). Działalność kredytowa komunalnych kas oszczędności. W: Pięć lat na froncie gospodarczym. Warszawa: Drogi.
15.Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Tennenbaum, H. (1935). Struktura gospodarstwa polskiego, t. II, Kredyt. Warszawa: Biblioteka Polska.
17.Galasiewicz, C. (1929). Niedomagania w komunalnych kasach oszczędności. Samorząd, 43, 774.
18.Jaworski, W.L. (1992). Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędnościowe. Zeszyty Naukowe AE, 203, 131–132.
19.Matysek-Jędrych, A. (2007). System finansowy – definicja i funkcje. Bank i Kredyt, 10, 41.
20.Miemiec, W., Mazurkiewicz, M. (1992). Projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności. Wspólnota, 19, 14–16.
21.Palenzuela, V.A., Mariscal, M.S. (2004). El gobierno de lascajas de ahorroespañolas. Universia Business Review, 2, 50–51.
22.Paluszak, G. (2010). Harmonizacja hiszpańskiego prawa bankowego w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 116–117.
23.Petz, B. (1993). Komunalne Kasy Oszczędności w Polsce do 1939 r. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Budżetowych, 129, 1–3.
24.Plizga, P. (2003). System bankowy w Hiszpanii w latach 1974-2000. Zarys ewolucji. Materiały i Studia NBP, 160, 14.
25.Windakiewicz, K. (1930). Sprawa dalszej rozbudowy organizacji komunalnych kas oszczędności i kredytu komunalnego. Samorząd Miejski, 18, 396–397.
26.Zaleska, M., Domunik, M. (2006). Charakterystyka rynku finansowego w Austrii i uwarunkowania jego funkcjonowania oraz rozwoju. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 66, 42–50.
27.Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej. DzU 1948, nr 52, poz. 412.
28.Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana). Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
29.Poselski projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności z dn. 24.01.1992 r. Druk Sejmowy 1992, nr 73.
30.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24.10.1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. DzU nr 95, poz. 860, art. 25.
31.Uchwała URM Gdyni nr VIII/46/90 z 8.08.90, MRMG nr 8/90, poz. 46.
32.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. DzU 1997, nr 9, poz. 43.
33.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
34.Kasa komunalna. Gminom wolno prowadzić banki – informuje ekspert SAF. Pobrane z: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.bibliotekaSAF.temat_tygodnia/147672/ Kasa-komunalna--Gminom-wolno-prowadzic-banki---informuje-ekspert-SAF, dostęp 4.05.2016.
35.Perspektywy rozwoju banku komunalnego w Polsce. Pobrane z: http://www.forumodnowa. pl/index.php/teksty/19-samorzad-terytorialny/128-bank-komunalny-w-polsce, dostęp 4.05.2016.
36.Strona Funduszu, http://sfp.szczecin.pl/fundusz/default.htm, dostęp 4.05.2016.