Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP

Autorzy: Tomasz Protasowicki
Wojskowa Akademia Techniczna
Słowa kluczowe: e-administracja architektura korporacyjna system bezpieczeństwa narodowego zarządzanie zmianą
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (287-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano prezentacji ogólnych założeń zintegrowanego podejścia do transformacji SBN RP. Przeanalizowane zostały uwarunkowania o najsilniejszym i bezpośrednim przełożeniu na kształtowanie procesu zmian SBN RP. Przedstawiono fundament zintegrowanego podejścia do transformacji SBN RP. Wskazano również spodziewane korzyści i wyzwania związane z tym procesem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BBN (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
2.Boni M. i in. (2012), Państwo 2.0, nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Admini-stracji i Cyfryzacji, Warszawa.
3.European Commission (2010), European Interoperability Framework (EIF) for Euro-pean public services, Bruxelles.
4.Kitler W. i in. (2013), Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP, AON, Warszawa.
5.Pawłowski J. i in. (2014), Misja, cele i zadania SBN RP, AON, Warszawa.
6.Protasowicki T (2013), Przegląd metodyk realizacji systemów wsparcia teleinforma-tycznego SBN w innych krajach, w tym z NATO i UE, AON, Warszawa.
7.Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
8.Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, in: Information Management, B.F. Kubiak, A. Sieradz (eds.), Gdańsk University Press, Gdańsk.
9.Sobczak A (2008), Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy archi-tektury korporacyjnej, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński,
10.K. Krauze, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
11.Sobczak A. (2012), Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 24/2012.
12.Sobczak A. (2013), Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zasto-sowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.