Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Human capital network in the e-economy
(Sieciowy kapitał ludzki)

Autorzy: Anna Kwiecień
The University of Economics in Katowice
Słowa kluczowe: kapitał ludzki pracownik wiedzy sieciowy kapitał ludzki
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (255-263)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia specyficznej formy kapitału ludzkiego – sieciowego kapitału ludzkiego. W artykule wskazano na rolę kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce, wyjaśniono pojęcie pracownika wiedzy. Wykazano, że sieciowy kapitał ludzki to pojęcie, które powstało jako skutek połączenia nowoczesnego pracownika wiedzy z wymogami współczesnego rynku, na którym dominują różnego rodzaju sieci powiązań i nowoczesne technologie. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja koncepcji sieciowego kapitału ludzkiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amabile T., Khaire M. (2011), Kreatywność a rola lidera, Harvard Business Review Polska, nr 96/2011.
2.Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, War-szawa: Poltext.
3.Bohdziewicz P. (2013), Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej), w: Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menadżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Warszawa: Difin.
4.Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków: Wolters Kluwer.
6.Drucker P.F. (2004), The American CEO, “Wall Street Journal”, December 30.
7.Dziwulski J. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
8.Fryczyńska M. (2012), Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach siecio-wych. Potencjał i ryzyko, w: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sie-ciowej, red. S. Łobejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
10.Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektual-nym – koncepcje i praktyka, Gdańsk: ODDK.
11.Kwiecień A. (2013), Pracownik wiedzy – kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Eko-nomii, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, zeszyt 36, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
12.Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii
13.w XXI wieku, Warszawa: SGH.
14.Perechuda K., Morawski M. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warsza-wa: PWN.
15.Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębior-stwie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
16.www.gazeta-it.pl/zw/git39/zw_hr.html.