Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne pełnoczynnikowy model GARCH
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (223-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym referacie przedstawiono analizę społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych państw (Luksemburg, Bułgaria, Niemcy, Wielka Brytania). Jako okres analizy przyjęto lata od roku 2005 do roku 2015. Zaprezentowano konstrukcję oraz otrzymaną postać pełnoczynnikowego modelu GARCH. Celem zaprezentowanych w niniejszej pracy badań jest analiza współzależności kształtowania się rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski i wybranych państw UE. Przedstawione zostaną wielorównaniowe modele GARCH, prezentujące wzajemne relatywne powiązania w zakresie dynamiki rozkładów empirycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę wartości oczekiwanych i wariancji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2.Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, „Journal of Finance”, 57.
3.Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług pu-blicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa: CeDeWu.
4.Janiga-Ćmiel A. (2013), Detecting shocks in the economic development dynamics of selected countries, „Folia Oeconomica Stetinensia” 13 (21), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Ka-towice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Rudnicki M., Jabłoński M. (2011), Administracja Publiczna Wobec Procesu Globali-zacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
7.Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, War-szawa: Difin.
8.Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A full-factor Multivariate GRACH model, „Ecomometrics Journal”.
9.Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: Wydawnictwo SGH w Warszawie.