Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania

Autorzy: Mariusz Czyżak
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Słowa kluczowe: cyberprzestępczość bankowość elektroniczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (203-211)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cyberprzestępczość bankowa to jedna z najgroźniejszych form współczesnej przestępczości. Należą do niej m.in. takie działania przestępcze, jak: phishing, skimming, hacking, spoofing czy sniffing. Zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępstw bankowych służą rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane przez banki oraz regulacje prawnokarne skierowane przeciwko ich sprawcom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boczoń W., Coraz więcej przestępstw w bankowości. Oto dane Komendy Głównej Policji, www.bankier.pl [dostęp 8.01.2016].
2.Crimeware: the silent epidemic. Malware evolves to focus on obtaining financial re-turns, www.pandasecurity.com [dostęp 8.01.2016].
3.Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo finansowe
4.w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elek-troniczną. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, War-szawa.
5.Iwański W. (2014), Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych, Warszawa.
6.Kwaśniewski P., Leżoń K., Szwajkowska G., Woźniczka F. (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
7.Komisja Nadzoru Finansowego (2013), Rekomendacja D dotycząca zarządzania ob-szarami technologii informacyjnej i środowiska teleinformatycznego w bankach, War-szawa.
8.Mikołajczyk K. (2014), Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektro-nicznej – skimming, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 10.
9.NetB@nk (2015), Raport: bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, III kwar-tał 2015 r., zbp.pl [dostęp 8.01.2016].
10.Phishing, www.kaspersky.pl [dostęp 8.01.2016].
11.Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
12.Staszczyk M. (2015), Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestęp-czości, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 1.
13.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, ze zm.).
14.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 128, ze zm.).
15.Wasilewski J. (2013), Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.