Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-34
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów

Autorzy: Anna Pietruszka-Ortyl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: profesjonaliści zaufanie kapitał społeczny dzielenie się wiedzą
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (359-368)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie podejmuje problematykę roli zaufania w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów jako nowej generacji pracowników wiedzy. Punkt wyjścia stanowią rozważania dedykowane istocie kapitału społecznego i teorii zaufania w kontekście specjalistów. Meritum tworzą prezentacje poziomów zaufania specjalistów i sposobów budowania zaufania w gronie pracowników wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendkowski J. (2011), Przesłanki rozwoju zaufania w środowisku wirtualnym,
2.w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania intere-sów pracobiorców, red. M. Gableta, A. Pietroń-Piszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, s. 83–92, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
3.Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa – Wrocław: PWN.
5.Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa: PWE.
6.Grudzewski W.M. i in. (2008), Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy,
7.„E-mentor”, nr 5 (27), s. 52–56.
8.Holste J.S., Fields D. (2010), Trust and tacit knowledge sharing use, „Journal of Knowledge Management”, vol. 14, no. 1, s. 127–135.
9.Łopaciuk-Gonczaryk B. (2009), Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny,
10.w: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, red.
11.S. Golinowska, J. Wilkin, s. 32–49, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
12.Marcinkowska M. (2012), Kapitał społeczny przedsiębiorstwa – próba syntezy litera-tury przedmiotu, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 20–22.
13.Paliszkiewicz J. (2010), Zarys koncepcji zarządzania zaufaniem, w: Zarządzanie rela-cjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik,
14.s. 40–54, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
15.Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Warszawa: PWN.
16.Pietruszka-Ortyl A. (2015), Attitudes and values of professionals,
17.w: Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, red.
18.K. Stankiewicz, s. 96–112, Gdańsk: Gdańsk University of Technology Faculty of Man-agement and Economics.
19.Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspekty-wa wewnątrzorganizacyjna, Warszawa: Difin.
20.Skrzypek E. (2015), Wpływ zaufania i relacji na rozwój kapitału społecznego organi-zacji, w: Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania – aspekty społeczne, red. U. Balon, T. Sikora, s. 155–167, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
21.Walukiewicz S. (2012), Kapitał społeczny. Skrypt akademicki, Warszawa: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
22.Zając A. (2013), Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.