Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów

Autorzy: Anna Lemańska-Majdzik
Politechnika Częstochowska

Klaudia Smoląg
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT) zakupy online decyzje zakupowe klient
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (319-328)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności rozwój Internetu, wpłynął znacząco na funkcjonowanie i prowadzenie działalności wielu organizacji. Od lat obserwowany jest rozwój handlu elektronicznego, w którym występują różne formy relacji między dostawcami a klientami. Kreowanie nowych form współpracy i realizowanie działań gospodarczych, społecznych i ekonomicznych wpływa na zachowanie klientów oraz determinuje ich postępowanie. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych aspektów związanych z dokonywaniem zakupu towarów i usług online. Zaprezentowano wyniki badań autorskich związanych z podejmowaniem decyzji o zakupie towarów i usług online.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akar E., Nasir V.A. (2015), A review of literature on consumers’ online purchase inten-tions, “Journal of Customer Behaviour”, 14 (3), s. 215–233.
2.Bolar K., Shaw B. (2015), End-user Acceptance of Online Shopping Sites in India, “Journal Of Internet Banking & Commerce”, 20 (2), s. 1–7.
3.Farag S., Schwanen T., Dijst M., Faber, J. (2007), Shopping online and/or in-store? A structural equation model of the relationships between e-shopping and in-store shop-ping, “Transportation Research Part A”, 41 (2), s. 125–141.
4.Hansen T. (2008), Consumer values, the theory of planned behaviour and online gro-cery shopping, “International Journal of Consumer Studies”, 32 (2), s. 128-137.
5.İlhan B., İşçioğlu T. (2015), Effect of women’s labor market status on online grocery shopping, the case of Turkey, “Eurasian Business Review”, 5 (2), s. 371–396.
6.Kompleksowa obsługa klienta (2014), PARP, Warszawa, s. 7, http://www.
7.parp.gov.pl/files/74/517/20351.pdf [dostęp 20.11.2015].
8.Kulej-Dudek E. (2012), Rola informacji, wiedzy oraz technologii informacyjnej
9.w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, w: Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania, red. H. Kościelniak, s. 94–111, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Za-rządzania Politechniki Częstochowskiej.
10.Kulej-Dudek E., Smoląg K. (2015), Rola mediów społecznościowych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, s. 265–277, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
11.Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M., Gorzeń-Mitka I. (2015), The Determinants of the Client’s Choices of Companies Providing Services on the Real Estate Market. MEKON 2015. The CD of Participants’ Reviewed Papers from 17th International Con-ference MEKON 2015. February, Ostrava. VSB-TUO, Faculty of Economics, s. 661–669.
12.Muruganantham G., Bhakat R.S., Priyadharshini K. (2013), Effect of inflation on Indi-an consumer’s purchase intention. Proceedings of the 11th Eurasia Business and Eco-nomics Society Conference (EBES), 12–14 September, Ekaterinburg,
13.s. 166–180.
14.Racolta-Paina N., Luca T. (2010), Several Considerations Regarding the Online Con-sumer in the 21st Century – A Theoretical Approach, “Management & Marketing”, 5 (2), s. 85–100.
15.Rudnicki L. (2000), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa: PWE.
16.Rybowska A. (2010), Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej W Gdyni, nr 65, s. 23–29.
17.Sipa M. (2013), Preferencje nabywców nieruchomości mieszkaniowych a inwestycje na rynku nieruchomości, w: Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości, red. O. Ławińska, M. Sitek, s. 72-84, Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządza-nia Politechniki Częstochowskiej.
18.Taranko T., (2011), Decyzje związane z produktem i marką, w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, s. 115, Warszawa: PWE.
19.Ziółkowska B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.