Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat

Autorzy: Grzegorz Dydkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Barbara Kos
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy bilety elektroniczne systemy elektronicznego poboru opłat system dystrybucji biletów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (205-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wielu miastach w Polsce i na świecie coraz powszechniej wdrażane są systemy elektronicznego poboru opłat za usługi transportu zbiorowego. Dotyczą one nie tylko płatności za lokalny transport zbiorowy, ale również transport zbiorowy o zasięgu regionalnym, jak i coraz częściej płatności za inne usługi miejskie świadczone przez sektor publiczny. Na przykładzie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), realizowanego w centralnej części województwa śląskiego przez gminy tworzące Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), podjęto próbę przedstawienia przekształcenia obecnego systemu sprzedaży i dystrybucji biletów papierowych w system elektronicznego poboru opłat opartego na elektronicznej karcie ŚKUP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dydkowski G., Tomanek R. (1995), Metody integracji taryfowej w komunikacji miej-skiej, Katowice: Wydawnictwo UZP Mysłowice.
2.Kos B. (2013), Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbioro-wym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych, w: Europejska przestrzeń komu-nikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekono-miczne Problemy Usług nr 105, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
3.Lubieniecka-Kocoń K., Kos B., Kosobucki Ł., Urbanek A. (2013), Modern tools of passenger public transport integration, w: Communication in Computer and Informa-tion Science 395, ed. J. Mikulski, Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag.
4.Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych, www.kartaskup.pl (15.12.2015).
5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych, www.bip.kzkgop.pl [dostęp 15.12.2015].
6.Sprzedaż i dystrybucja biletów w KZK GOP 2014, Materiał analityczny KZK GOP, Katowice.
7.Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, www.kzkgop.com.pl [dostęp 15.12.2015].
8.Umowa na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicz-nych” zawarta w dniu 9 stycznia 2012 roku pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP a ASSECO Poland S.A. i BRE Bank S.A., Załącznik nr 1.II.
9.Urbanek A. (2015), Risk sharing in the paper ticket distribution system on the example of Municipal Transport Union of the Upper Silesian Industrial District in Katowice, „Transport Problems”, Vol. 10, Issue 1.
10.Wzory umów na sprzedaż biletów miejskiego transportu zbiorowego prowadzoną przez KZK GOP, Materiały udostępnione przez KZK GOP.
11.www.kartaskup.pl [dostęp 15.12.2015].
12.www.kzkgop.com.pl [dostęp 15.12.2015].