Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark
(Wybrane aspekty rynku telekomunikacyjnego na przykładzie Polski i Danii)

Autorzy: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek telekomunikacyjny prawo telekomunikacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:6 (9-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawy prawne regulujące rynki telekomunikacyjne krajów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie kształtu rynku telekomunikacyjnego polskiego na tle rynku telekomunikacyjnego duńskiego. Mimo że podstawy prawne są takie same dla rynków telekomunikacyjnych krajów UE, to rozwój poszczególnych rynków jest zdecydowanie różny. W podsumowaniu wskazano, jakie kolejne kroki są planowane dla rozwoju jednolitego rynku telekomunikacyjnego UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń go-spodarczych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
2.Czyżak, M. (2014). Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (112, T. 1 Nowa gospodarka-spojrzenie interdyscyplinarne.), 19–28.
3.Drab-Kurowska, A. (2006). Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Święto-krzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zesz. Nauk., 2, 197–201.
4.Dziembek, D. (2010). Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej. Zeszy-ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (58 E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II), 289–297.
5.Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeń-stwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (35, cz. 2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2), 121–135.
6.Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształto-wania społeczeństwa informacyjnego. Handel Wewnętrzny, (specjalny
7.[lipiec–sierpień] tom 3), 200–209.
8.Solek, A.; Kuder, D. (2010). Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, in: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, cz. I, Wyd. US, Szczecin.
9.https://prkonsumenckie.wordpress.com, A. Hryńko [9.01.2016].
10.www.uke.gov.pl [10.01.2016].