Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym

Autorzy: Marcin Sołtysik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ceny transferowe podmioty powiązane porozumienie cenowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Porozumienia cenowe stanowią rodzaj szczególnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, której celem jest ochrona interesów podatnika poprzez usunięcie ryzyka związanego z możliwością zakwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości dokonanych rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zakwestionowanie prawidłowości ceny transakcyjnej w toku czynności kontrolnych może wiązać się w stosunku do podatnika z sankcjami podatkowymi oraz karnoskarbowymi. Celem porozumienia jest uznanie przez organ podatkowy prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej. W przypadku uzyskania porozumienia cenowego, podatnik może mieć pewność, że podczas ewentualnej kontroli podatkowej nie będą kwestionowane zastosowane przez niego i jego kontrahenta ceny transakcyjne. Tym samym zawarcie porozumienia cenowego będzie stanowiło zabezpieczenie interesu podatnika poprzez zwiększenie pewności prawidłowości naliczenia podatków, a tym samym zwiększenia pewność inwestowania. Celem artykułu jest prezentacja porozumień cen transakcyjnych oraz procedury uzyskania decyzji w tym zakresie. Przedstawiona w niniejszym artykule analiza aktów prawnych pozwala postawić hipotezę, że regulacje prawne mają wpływ na wzrost gospodarczy. W pracy wykorzystano metodę badawczą obejmującą analizę treści aktów prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Sejm RP IV kadencji, Druk nr 3417 z 28 października 2004 r. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.
2.Jamroży M., Ceny transferowe optymalizacja podatkowa, „Vademecum Głównego Księgowego” 2008, 18 marca.
3.Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2011.
4.Małecka H., Ceny transferowe a standardy OECD – unikanie konfliktów, „Glosa” 2001, nr 5.
5.Marciniuk J., O czym należy pamiętać, przeprowadzając restrukturyzację działalności gospodarczej grupy kapitałowej z punktu widzenia cen transferowych, „Gazeta Prawna” 2012, 10 lipca.
6.Nawrot R.A., Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa 2014.
7.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 851.
8.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j., Dz.U. z 2012 r. poz. 361.
9.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 613.
10.Wyciślok J., Ceny transferowe, przenoszenie dochodów, przedsiębiorstwa powiązane, C.H. Beck, Warszawa 2010.
11.Wyciślok J., Optymalizacja podatków, C.H. Beck, Warszawa 2013.
12.Żurawska D., Prawo podatkowe: część ogólna, Difin, Warszawa 2011.