Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy: Bogumiła Leszczyńska-Konczanin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: skuteczność efektywność sprawozdania finansowe rachunkowość uregulowania prawne monitorowanie wyników
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (53-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

System rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (jst) zdeterminowany jest specyfiką ich działalności. System rachunkowości tych jednostek jest budowany nie tylko w oparciu o zasady ogólne określone Ustawą o rachunkowości, ale również z wykorzystaniem szczegółowych zasad rachunkowości uwzględniających specyfikę działalności jst. System rachunkowości jest istotnym narzędziem skutecznego zarządzania zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W procesie zarządzania musi być generowany szereg sprawozdań i raportów, finansowych i niefinansowych. Uzyskiwanie planowanej efektywności i skuteczności działalności wymusza zarówno na przedsiębiorstwach, jak i na samorządach stworzenie systemu rachunkowości zarządczej wykraczającego znacznie poza kwestie danych finansowych, obejmującego wszystkie aspekty działalności. Przykładem takiego rozwiązania może być – stworzona pierwotnie dla przedsiębiorstw – strategiczna karta wyników. Stworzenie takiej karty dla jst, w której ujęte zostaną: wizja, misja i cele jst wraz z ustalonym systemem mierzalnych i realnych wskaźników – służyć powinno poprawie jakości realizacji zadań publicznych. Duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości mają nowoczesne systemy informatyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawski R., Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” [Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach] 2014, nr 3.
2.Ćwiklicki M., Władyka A., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, artykuł ST 2009/7-8/110-117, http://www.lex.pl/akt/-/akt/zastosowanie-zrownowazonej-karty-wynikow-w-urzedzie-miasta-tarnowa [27.12.2015].
3.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.
4.Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 289.
8.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603 ze zm.
9.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.
11.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j., Dz.U. z 2013r. poz. 596 ze zm.
12.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 388.
13.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.
15.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
16.Winiarska K., Kaczurak Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.