Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Bożena Hok
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dochody własne podatki i opłaty zadłużenie zamożność
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (123-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest  ocena, czy  zamożność gmin powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat dochodów własnych i jakie inne mierniki powinny mieć wpływ na tą ocenę. W artykule omówiono mierniki dochodów własnych, wielkości inwestycji, wskaźnika zadłużenia i obsługi długu. Obliczeń dokonano w oparciu o  wykonanie budżetów JST w latach 2010-2013 wybranych gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego. W artykule wykazano, że ocena zamożności gmin wyłącznie na podstawie miernika dochodów własnych na 1 mieszkańca, nie zawsze potwierdza fakt tego bogactwa. Analiza struktury dochodów własnych z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia  i wydatków inwestycyjnych pozwala w szerszym ujęciu ocenić zamożność gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2011,
2.E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis, Warszawa 2012
3.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
4.L. Patrzałek, Finanse Samorządowe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999,
5.M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa 2007,
6.Słownik Języka Polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981r.,
7.Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
8.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
9.www.szczecin.rio.gov.pl
10.http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/
11.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/