Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014
(Ceny usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 lipca 2014 r.)

Autorzy: Marek Goleń
Department of Economics and Local Government Finances Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe: odpady komunalne przetargi rewolucja śmieciowa w Polsce koszty
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł opisuje wyniki badań kosztów realizacji przetargów rozstrzyganych przez gminy w Polsce w związku z wejściem w życie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. Badaniami objęto przetargi rozstrzygane przez wszystkie niespełna 2500 gmin w Polsce przed wejściem w życie zasadniczej części reformy, czyli do 30 czerwca 2013 r. oraz tzw. drugą falę przetargów rozstrzygniętych przez ok. 950 gmin w okresie od 1 lipca 2013 r do 30 lipca 2014 r. Wynikiem badań są empiryczne rozkłady zmienności wartości rozstrzyganych przetargów wg stawek przeliczeniowych, którymi są koszty miesięcznej realizacji przetargu per capita. Tabele rozkładów empirycznych stawek przeliczeniowych przedstawiono wg zakresu przetargów (przetargi na odbieranie odpadów komunalnych w jednej grupie oraz przetargi na odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych w drugiej grupie); wg zakresu gminnego władztwa nad odpadami komunalnymi (władztwo podstawowe i rozszerzone); wg czasu rozstrzygnięcia (I fala i II fala); oraz w podziale na oferty zwycięskie i przegrane. W podsumowaniu przedstawiono problem wzrostu cen tytułowych usług dla gmin w kontekście ograniczenia konkurencji w branży związanej z odbieraniem odpadów komunalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OCCP), Warszawa 2012.
2.Mirowska-Łoskot U., Fala podwyżek za śmieci jest nieunikniona, Dziennik Gazeta Prawna, 14.04.2015 r.
3.Piłat B., Maciejewicz P., O ile naprawdę zdrożały śmieci, Gazeta Wyborcza, 24.08.2013 r.
4.Styś T., Foks R., Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
5.Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. „Dziennik Ustaw” 2011 nr 152 poz. 897.