Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej

Autorzy: Agnieszka Cenkier
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: finansowanie zadań publicznych ze środków prywatnych finansowanie zadań publicznych ze środków publicznych wydatki publiczne potrzeby publiczne partnerstwo publiczno-prywatne
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (35-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule sformułowano kilka refleksji w odniesieniu do zadań publicznych, w tym w zakresie rozwoju infrastruktury, które władze każdego państwa są zobowiązane realizować celem zaspokojenia potrzeb  społecznych. Niedobór środków pozostających w dyspozycji sektora publicznego, będący wynikiem tego, że istniejące potrzeby znacznie przewyższają możliwości ich finansowania, zmusza administrację publiczną do przezwyciężania istniejących ograniczeń, np. poprzez stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. W opracowaniu przedstawiono zatem także istotę koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w ujęciu teoretycznym, skonfrontowaną z doświadczeniem wynikającym z około dwudziestoletniej już praktyki wykorzystania partnerstwa. W szczególności podjęto próbę krótkiej oceny uwarunkowań zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, ze wskazaniem zmian w otoczeniu w zakresie partnerstwa, w tym instytucjonalno-prawnych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akitoby B., Hemming R., Schwartz G., Public Investment and Public-Private Partnerships, International Monetary Fund.
2.Andres L.A., Gausch J.L., Haven T., Foster V., The impast of Private Sector Participation in Infrastructure. Lights, Shadows, and the Road Ahead, The World Bank, Washington D.C.
3.A new approach to public private partnerships, HM Treasury, UK, December 2012.
4.Europejskie rządy opóźniły ożywienie gospodarcze, rozmowa G. Siemionczyka z E.F. Nielsenem, głównym globalnym ekonomistą i dyrektorem działu analiz ekonomicznych w banku UniCredit, „Rzeczpospolita”, 12 czerwca 2015.
5.Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wydanie II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
6.Cieślak-Wróblewska A., Za dużo państwa w gospodarce, „Bloomberg Businessweek”, maj 2015, Nr 11(140).
7.Czarny B., Podstawy ekonomii, Wydanie III zmienione, PWE.
8.Funke. K., Irwin T., Rial I., Budgeting and Reporting for Public-Private Partnerships, Discussion Paper 2013-07, International Transport Forum, OECD.
9.Invsetment Plan for Europe, European Invetment Bank, European Invetment Fund. http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf (31.07.2015).
10.Linder S.H., University of Houston, Coming to Terms with the Public-Private Partnership, American Behavioral Scientist, Vol. 43 No. 1, September 1999.
11.Making changes in operational PFI projects Thirty–sixth Report of Session 2007–08 Report, together with formal minutes, oral and written evidence House of Commons Committee of Public Accounts HM Treasury, UK, September 2008.
12.Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydanie III, zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 19.11.2009 COM(2009) 615 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS.
14.Moszoro M., Efficient public-private partnerships, IESE Business School – University of Navarra, October 2010.
15.Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Kraków 2013.
16.Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinie usług komunalnych – Przegląd doświadczeń polskich, red. Moszoro M., Municipium, Warszawa 2000.
17.Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, 2002.
18.Public-private partnerships, approved by Ter-Minassian T., International Monetary Fund, March 2004.
19.Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
20.Report on operational PFI Projects, Partnerships, UK, March 2006.
21.Samuelson P.A., W.D. Nordhause, Ekonomia, tom 1, Wydanie II, zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
22.Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
23.Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169 poz. 420.
24.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 19 poz. 100.
25.Withfield D., Private Finance Initiative and Public Private Partnerships: What Future for Pubplic Services?, Pluto Press, June 2001.