Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania

Autorzy: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego obligacje komunalne rynek Catalyst
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Catalyst jest platformą dłużnych papierów wartościowych (obligacji i listów zastawnych) działającą w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem obrotu są obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty gospodarcze i instytucje finansowe, obligacje spółdzielcze emitowane od 2011 r. przez banki spółdzielcze, obligacje skarbowe Skarbu Państwa, obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz listy zastawne. Obligacje komunalne są obecne na Catalyst od pierwszego dnia funkcjonowania tego rynku. Pomimo wzrostu zainteresowania samorządów możliwością notowania instrumentów dłużnych na zorganizowanym rynku obligacje komunalne osiągają najmniejszy udział w łącznej wartości emisji na Catalyst. Celem opracowania jest ocena działania obligacji komunalnych Catalyst po 5 latach ich obecności na rynku finansowym w Polsce. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak J., Kołosowska B., Voss G., Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46/3 (XLVI), Lublin 2012.
2.Biuletyny statystyczne CATALYST za lata 2009- 2014, www.gpwCatalyst.pl
3.Głuska M. Catalyst modny wśród samorządowców, Biuletyn Newconnect, www.ncbiuletyn.pl (29.06.2015).
4.Gontarek A., Catalyst katalizator rynku instrumentów dłużnych, potencjał, aspiracje, możliwości, Seminarium mbank - CASE Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju, Warszawa 5.03.2015, s. 3.http://www.case-research.eu/pl/node/58829
5.Hajdys D., Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł zaakceptowany do druku w Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 2015.
6.Kowalski P., Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, Seminarium mBank - CASE Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju, Warszawa 5.03.2015. http://www.case-research.eu/pl/node/58829
7.Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
8.Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 r., Grant Thornton, Warszawa 2015.
9.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
10.Stan rynku, www.gpwCatalyst.pl/podstawowestatystyki, 20.06.2015)
11.Wypych M., Analiza strukturalna rynku Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr768 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013.
12.Zasępa P., Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, vol. XLVII, 3, Lublin 2013.