Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim – analiza wyników badań

Autorzy: Magdalena Ratalewska
Słowa kluczowe: MSP współpraca współdziałanie korytarz łódzko-warszawski
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (353-366)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecna sytuacja biznesowa wymusza na przedsiębiorstwach umiejętność nie tylko konkurowania, ale również szeroko rozumianej współpracy. Ma ona niepodważalny wpływ na działanie każdego z zaangażowanych w nią podmiotów. Współpraca przedsiębiorstw otwiera nowe perspektywy rozwoju. Widoczna jest przy budowaniu nowych strategii, poprawie jakości, wzroście konkurencyjności czy wprowadzaniu innowacji itp. działań, które byłyby trudne do osiągnięcia w zupełnie samodzielnym sposobie funkcjonowania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących współpracy przedsiębiorstw w obszarze „korytarza łódzko-warszawskiego” przeprowadzonych w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jażdżewski A.K., Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego – uwagi teoetyczno-prawne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, rok LXII, z. 2.
2.Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
3.Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
4.Połomska-Jasieniowska A., Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2010.
5.Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów w ujęciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2014, materiał nieopublikowany.
6.Strzyżewska M., Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, „Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość” 2008, nr 2.