Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach

Autorzy: Monika Fabińska
Słowa kluczowe: nowa perspektywa programowa 2014–2020 szkolnictwo zawodowe niedobór talentów sektor mechatroniczny i spożywczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (311-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kolejna perspektywa programowa na lata 2014–2020 jest dużą szansą na uzyskanie wsparcia dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i zniwelowania luki pomiędzy podażą a popytem na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn niedoboru talentów (na bazie analizy źródeł zastanych i badań własnych, w ujęciu regionalnym) i na ich podstawie sformułowanie wstępnych rekomendacji dla rozwoju współpracy na linii edukacja–biznes–uczeń/absolwent. Współpracy, której efektem będzie minimalizacja niedostosowania oczekiwań pracodawców do oferty kwalifikacji i kompetencji reprezentowanej przez przyszłych pracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Raport końcowy, kierownik projektu M. Sochańska-Kawiecka, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódź 2013.
2.CEDEFOP, Prognozy kwalifikacji i kompetencji, www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=32&case=JOBO (dostęp 31.10.2014).
3.CEDEFOP, Quantifying Skill Needs in Europe. Occupational Skills Profiles: Methodology and Application, Research Paper No. 30, Luksemburg 2013, www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5530_en.pdf (dostęp 31.10.2014).
4.CEDEFOP, Skill Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast Up to 2020, Luksemburg 2010.
5.Deloitte, ŁARR, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Łódź 2012.
6.Komisja Europejska, European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en (dostęp 31.10.2014).
7.Komisja Europejska, Joint Employment Report, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206799%202013%20INIT (dostęp 31.10.2014).
8.Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014.
9.ManpowerGroup, Niedobór talentów. Wyniki badania, Warszawa 2013, www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
10.ManpowerGroup, Trwa niedobór talentów Jak współczesny HR może poradzić sobie z tym wyzwaniem, Warszawa 2014, www.dropbox.com/s/ode2ecjnxyvkxlj/Niedob%C3%B3r%20talent%C3%B3w%202014_raport%20ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
11.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku, Warszawa 2013, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7707/2/1/Zawody%20deficytowe%20i%20nadwyzkowe%20w%202012%20roku_19-06-2013.pdf (dostęp 31.10.2014).
12.OECD, Better Skills. Better Jobs. Better Lives: A strategic approach to skills policies, OECD Publishing 2012, http://skills.oecd.org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf (dostęp 31.10.2014).