Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Spółka miejska w usługach komunalnych

Autorzy: Dominik Gralka
Słowa kluczowe: spółka miejska usługi komunalne spółka komunalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (265-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zarysowania pozycji spółki miejskiej w systemie świadczenia usług publicznych w mieście jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Władze miasta dokonują wyboru efektywnej formy realizacji zadań własnych. Spółka komunalna jest organizacją gospodarczą ściśle powiązaną z organami miasta. W działalności spółki zachodzi widoczna sprzeczność pomiędzy celami społecznymi reprezentowanymi przez burmistrza lub prezydenta a celami spółki jako podmiotu gospodarczego. Rola rady nadzorczej obok sprawowania funkcji nadzoru właścicielskiego ma również charakter regulacyjny polegający na zapewnieniu zbieżności tych celów, kosztem obniżenia efektywności działania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.D. Bös, Public Enterprise Economics, Amsterdam, North-Holland 1986.
2.Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, red. Z. Grzymała, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
3.Jeżak J, Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego – doświadczenia zachodnie i krajowe, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2002, nr 3.
4.Oleś W., Relacje pomiędzy gminą a spółkami prawa handlowego użyteczności publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, Fundusz Współpracy, Warszawa 1977.
5.Sadowy M., Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Monografie i Opracowania nr 483, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
6.Sadowy M., Gospodarka komunalna, w: Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, red. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
7.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn.zm.
8.Ustawa z dnia 8 maja 1990r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
9.Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.