Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście

Autorzy: Danuta Stawasz
Słowa kluczowe: rozwój miasta koncepcja smart city innowacyjne zarządzanie w mieście
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (237-254)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Smart city, czyli inteligentne miasto, to nowoczesna idea ukierunkowana na zarządzanie w miastach przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki i technologii (w tym technologii informatycznych), pozwalających na podniesienie poziomu warunków bytowych. Podejście to łączy się z szeroko rozumianą oszczędnością zasobów będących w zasięgu decyzyjnym władz miasta. W konsekwencji oznacza to obniżenie kosztów funkcjonowania miasta jako całości oraz kosztów ponoszonych przez miejskich użytkowników. Celem artykułu jest wskazanie sfer i obszarów, w których możliwe jest wykorzystywanie instrumentów w pełni odpowiadających założeniom koncepcji inteligentnego zarządzania. Rozważania odnosić się będą do wybranych obszarów oddziaływania władz miejskich, w których zastosowanie nowoczesnych technik i technologii jest warunkiem koniecznym postępu w wymiarze współczesnych czasów. Obszary te to: administracja, energetyka, gospodarka odpadami, przestrzeń miejska, ochrona środowiska, transport i komunikacja miejska. Analiza zostanie wzmocniona przez wskazanie konkretnych rozwiązań, wpisujących się w założenia koncepcji smart.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anttiroiko A-V., Valkama P., Bailey S., Smart Cities in the New Service Economy: Building Platforms for Smart Services, „AI & Society” 2014, No. 29.
2.Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Energia nowego miasta, w: Przyszłość miasta, miasta przyszłości, strategie i wyzwania innowacje społeczne i technologiczne, , Raport TINKTANK RWE, Warszawa 2013.
3.Černiauskaitě I., Cornwall N., Schlotz A., Energia z odpadów. Pilotażowy project biogazowy w Zabrzu, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE). Energy for Waste – A Pilot Biogas System in Zabrze. Lund 2013: IIIEE.
4.Florida R., Cities and The Creative Class, Routledge, London 2005.
5.Hollands R., Will the Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial?, „City” 2008, Vol. 12, No. 3.
6.Innowacyjne miasta. Przed i po CIVITAS, wydawnictwo na zlecenie CIVITAS MIMOSA.
7.Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, London 2002.
8.Korenik St., Rozwój regionalny – nowe tendencje, w: Gospodarka – przestrzeń – rozwój, red. K. Wilk, M. Łyszczak, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1016, Wrocław 2004.
9.Majer A., Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Łódź–Warszawa 2015.
10.Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
11.Matusiak B.E., Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
12.Murray A., Minevich M., Abdoullaev A., Being Smart about Smart Cities, „Searcher” 2011, Vol. 19, Issue 8, Special section, October.
13.Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, w: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, red. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Placet, Warszawa 2015.
14.Trocki M., Projekty i pojęcia pokrewne, w: Współczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012.
15.Tundys B., Logistyka miejska – koncepcje – systemy – rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
16.Wesołowski J., Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego, Wydawnictwo Instytut Sprawa Obywatelskich, Łódź 2008.
17.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578 z późn. zm.
19.Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
20.Zrównoważona odnowa przestrzeni miasta Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze 2014.