Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw

Autorzy: Anna Adamik
Słowa kluczowe: innowacyjność partnerstwo przedsiębiorstw
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (43-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na temat wpływu współpracy na innowacyjność pisano już wiele. Nie od dziś wiadomo bowiem, iż wspólne działać przynoszą więcej korzyści – są tańsze, szybsze, a przede wszystkim pozwalają stworzyć coś bardziej unikalnego, a nawet pionierskiego. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytania: Czy i jak innowacyjność wpływa na współpracę? Czy innowacyjność, zasoby i zachowania innowacyjne partnerów mają swe odzwierciedlenie w procesach inicjowania i rozwoju więzi partnerskich? Jakie relacje łączą innowacyjność z partnerstwem międzyorganizacyjnym (a często i wewnątrzorganizacyjnym). Czy i jak silnie decyduje ona o wynikach działań partnerskich? Przeanalizowano literaturę z zakresu teorii innowacji, współpracy międzyorganizacyjnej, partnerstwa przedsiębiorstw. Przeprowadzono także badania empiryczne na grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, na przykładzie których zdiagnozowano, a także częściowo oceniono wybrane relacje występujące między analizowanymi zjawiskami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik A., A Partnership between Organisations as the Basis of Effective Shaping of Innovative Processes In Companies, w: Full Paper of 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management (APBITM Spring 2011), Published by Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society January, 23–25, Bali, Indonesia 2011.
2.Adamik A., Dojrzewanie partnerstwa – niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych, w: Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, red. I. Bednarska-Wnuk,
3.J.M. Michalak, I. Świątek-Barylska, Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr
4.28 3, Łodź 2013.
5.Adamik A., Innowacyjne sposoby przyspieszania budowy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju sektora IT, w: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. S. Lachiewicz, A. Adamik, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
6.Adamik A., Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4.
7.Adamik. A, Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja w sieciach współpracy – od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
8.Aniszewska G., Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 10.
9.Chesbrought H., Open Innovation. Where We’ve Been and Where We’ve Going, Reserch- Technology Management 2012.
10.Child J., Faulkner D., Strategies of Co-Operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
11.Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: the Two Faces of R&D, „Economic Journal” 1989, No. 99.
12.Collis J., Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i w pracy, M.T. Biznes, Warszawa 2010.
13.CyglerJ., Kooperencja przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
14.Czakon W., Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
15.De Soto H., Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Chicago–Warszawa 2002.
16.Dodgson M., Gann D., Salter A., The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford 2008.
17.Dosi G., Marengo L., On the Evolutionary and Behavioural Theories of Organizations: A Tendentive Roadmap, „Organization Science” 2007, No. 18.
18.Glińska-Neweś A., Tendencje do ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 7–8.
19.Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
20.Hardin R., Zaufanie, Sic!, Warszawa 2009.
21.Jansen F., The Age of Innovation, Prentice Hall, London 2000.
22.Kanter R.M., Collaborative Advantage: The Art of Alliances, „Harvard Business Review” 1994, Vol. 72, No. 4.
23.Laursen K., Salter A., Open the Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms, „Strategic Management Journal” 2006, Vol. 27, No. 2.
24.Łobejko S., Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
25.March J.G., Decisions and Organizations, Blackwell, Oxford, Warszawa 2010 Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paris 2003.
26.Pichlak M., Więzi międzyorganizacyjne a innowacyjność organizacji – próba integracji, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografie Politechniki Łódzkiej nr 1928, Łódź 2010.
27.Powell W., Koput K.W., Bowie J.I., Smith-Doerr L., The Spatial Clustering of Science and Capital: Accounting for Biotech Firm-Venture Capital Relationship, „Regional Studies” 2002, Vol. 36 (3).
28.Simons R., Levels of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Driver Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston 1995.
29.Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
30.Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2005,.
31.Wernerfeld B., The Resource-Based View of Firm, „Strategic Management Journal” 1984, No. 5 (2).
32.Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników. Ekspertyza przygotowana dla PARP, Warszawa 2009.
33.Zizlavsky O., Factors of an Innovation Potential Development Are Known, but Not Always Mastered, w: Economics and Management, Brno University of Technology, Brno 2011.