Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(JOINT ACCOUNT OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS - PRINCIPLES OF OPENING, CONDUCTING AND CLOSING)

Authors: Zbigniew Ofiarski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Keywords: territorial self-government unit joint account public tasks European funds Summary
Year of publication:2018
Page range:14 (235-248)
Klasyfikacja JEL: G21 H70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A joint account is a special type of bank account and can be run for local government units. It is not widely available in the offer of banks for all companies though. In connection with this, the hypothesis has been positively verified on the constraints subjectively and objectively delineated by the legislator, the aim of which is to encourage cooperation between the local government units in the field of implementation of public tasks, and in particular in the more effective use of European funds. Limitations imposed by the legislator on opening and conducting joint accounts for the local government units result in a modification of the structure of the bank account agreement adopted in the Civil Code. These findings were made on the basis of analysis and evaluation of banking law acts, including those created at the level of banks (in particular banking regulations and general contract terms), as well as court decisions and the doctrine of banking law and local self-government law regarding the rules and procedure of opening and conducting joint accounts for the local government units. The paper uses the dogmatic method (as the basic method) and, additionally, the empirical and analytical method (in particular with reference to the offer of banks in the area of joint accounts established for the local government units)
Download file

Article file

Bibliography

1.Burski, K. (2017). Prawna problematyka wspólnego rachunku bankowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Kortowski Przegląd Prawniczy, 3, 44–48.
2.Chmielnicki, P. A. (2004). Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2003 r., II SA/Kr 998/03. Przegląd Legislacyjny, 4, 141–148.
3.Czarnow, S. (2002). Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 10, 38–54.
4.Dębowska-Romanowska, T. (2010). Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
5.Dolnicki, B. (red.) (2018). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
6.Kawulski, A. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
8.Kremis, J. (2002). Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 6, 37–50.
9.Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Mazur, L. (2008). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Monkiewicz, A. (2014). Wspólny rachunek bankowy – ograniczenia podmiotowe oraz skutki ustalenia wielkości udziałów współposiadaczy dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Przegląd Sądowy, 3, 24–34.
12.Ofiarska, M. (2008). Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
14.Postanowienie SN z 29.05.2014. V CSK 403/13. Legalis nr 1061031.
15.Pyzioł, W. (1995). Wspólny rachunek bankowy. Prawo Bankowe, 3, 75–84.
16.Romanowski, M. (2007). W sprawie wspólnego rachunku bankowego – uwagi na tle art. 51 prawa bankowego. Prawo Bankowe, 5, 51–60.
17.Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Smykla, B. (2011). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
19.Storczyński, J. (2002). Postępowanie w sprawie skargi jednostki samorządu terytorialnego do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium regionalnej izby obrachunkowej – wybrane zagadnienia. Kwartalnik Prawa Publicznego, 4, 129–154.
20.Uchwała TK z 27.09.1994. W 10/93. OTK 1994, z. 2, poz. 46.
21.Uchwała RIO w Warszawie z 10.06.2014 r. 15/202/2014. OwSS 2014, nr 3, poz. 119.
22.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994, z późn. zm.
23.Ustawa z 29.08.1997. Prawo bankowe. Dz.U. 2017, poz. 1876, z późn. zm.
24.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2018, poz. 995, z późn. zm.
25.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913.
26.Ustawa z 24.07.1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. nr 96, poz. 603, z późn. zm.
27.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2018, poz. 2161.
28.Ustawa z 1.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. nr 91, poz. 870.
29.Ustawa z 9.06.2011. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2017, poz. 2126, z późn. zm.
30.Ustawa z 27.09.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
31.Ustawa z 10.06.2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Dz.U. 2017, poz. 1937, z późn. zm.
32.Ustawa z 5.11.2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. 2017, poz. 2065, z późn. zm.
33.Uzasadnienie projektu ustawy z 1.04.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Druk nr 2116 Sejmu RP IV kadencji.
34.Wyrok WSA w Krakowie z 11.05.2004. III SA/Kr 61/04.
35.Zawadzka, P., Zimmerman, P., Sura, R. (2017). Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
36.Zdebel, M. (2006). Rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego formą zagospodarowywania środków unijnych. W: L. Patrzałek (red.), Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej (s. 165–173). Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.