Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
(STATE AND DEVELOPMENTS OF THE RETAIL MARKET OF TREASURY BONDS IN POLAND)

Authors: Sylwia Frydrych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości
Keywords: retail bonds savings bonds government bonds
Year of publication:2018
Page range:13 (95-107)
Klasyfikacja JEL: G12 G17 G18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is to assess the condition, prospects and determinants of the development of the retail Treasury bond market in Poland. The article uses the following research methods: literature analysis, observation method, data analysis published by the Ministry of Finance and the National Bank of Poland. As a result of the analysis, attention was paid to the chances for the development of the retail Treasury bond market in Poland resulting from the increase in household savings. It would also contribute to reducing the risk resulting from the involvement of foreign investors in the domestic government bond market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.GUS (2018). Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2017-r-,9,12.html (8.04.2018).
3.Jagielnicki, A. (2013). Catalyst – odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewne czasy. Gliwice: Helion.
4.Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.MF (2015). Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ strategie-zarzadzania-dlugiem (19.04.2018).
6.MF (2018). Ministerstwo Finansów, Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne (09.04.2018).
7.NBP (2018). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r. Pobrane z: http:// nbp.pl (08.04.2018). Obligacje skarbowe (2018). Pobrane z: http://www.obligacjeskarbowe.pl (8.04.2018).
8.Oferta… (2018). Oferta obligacji oszczędnościowych. Pobrane z: http://finanse.mf.gov.pl/web/wp/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne/biezaca-oferta (9.04.2018).
9.Pyka, I. (red.). (2010). Rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
10.Ustawa z 17.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
11.TNS, ZBD (2016). Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie. Pobrane z: http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2016/oszczedzanie/oszczdzanie_-_ wyniki_badania.pdf (23.03.2018).