Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018
Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce
(Identification of the most important market trends in e commerce)

Authors: Tomasz Bober
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: electronic commerce e-commerce e-business online sales online store market trends
Year of publication:2018
Page range:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: O33 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Trade is one of the types of activities that owe a rapid increase in productivity because of the use of information technology. The number of products that can be digitized (books, music, films, games) is growing, as well as the communication between the company and its clients business partners is easier. The biggest changes in the sphere of trade associated with the increase in the share of e-commerce in retail sales can be observed on the markets of clothing, books, electronics and house-hold appliances. A clear trend is also the growing share of m-commerce, which is defined as part of e commerce, which takes place with usage of mobile devices
Download file

Article file

Bibliography

1.10 E-commerce Trends for 2018 (2017). Absolunet. Pobrane z: http://10ecommerce trends.com/ (11.01.2018).
2.Bociąg, J. (2015). Cross-channel przyszłością sprzedaży? Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1953 (11.01.2018).
3.Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.
4.Commerce & Digital Marketing Outlook 2018 (2017). Criteo. Pobrane z: https://www.criteo.com/wp-content/uploads/2017/12/17_2018_Criteo_Trends_v9.pdf (11.01.2018).
5.Consumer Commerce Barometer „ROPO Scattercharts” (2012). Bruksela: IAB Europe.
6.Drab-Kurowska, A. (2009). Marketing on-line w e-biznesie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, 559. Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 510–516.
7.Drab-Kurowska, A. (2008). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Szewczyk, E. Krok (red.), Fenomen Internetu (s. 236–237). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e Commerce Polska (2016). Warszawa.
9.Gilmore, N. (2014). 9 E-commerce trends in 2015 that influence buyer experience. Pobrane z: https://www.shipwire.com/w/blog/9-e-commerce-trends-2015-influence-buyer-experience/ (11.01.2018).
10.Global Perspective on Retail: Online Retailing (2013). Londyn: Cushman & Wakefield.
11.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-commerce. Bydgoszcz–Łódź: OW Branta.
12.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2003). Handel elektroniczny w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 168.
13.Hutchings, D., Best, N., Mahmuti, M. (2013). Global perspective on retail: online retailing. Lon-dyn: Cushman & Wakefield.
14.Kraski, M. (red.). (2009). Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008. Poznań: ILiM.
15.Lwin, M., Williams, J. (2006). Promises, Promises: How Consumers Respond to Warranties in Internet Retailing. The Journal of Consumer Affairs, 2.
16.Mazurek, G. (2015). Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicz-nych w handlu. Logistyka, 2, 1276.
17.Puczyński, D. (2014). Dazumi: punkty odbioru to przyszłość logistyki w e commerce. Pobrane z: http://evigo.pl/5929-dazumi-punkty-odbioru-przyszlosc-logistyki-w-e-commerce/ (11.01.2018).
18.Raport E-commerce (2013). Wrocław: Interaktywnie.com.
19.Raport e-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów (2013). Warszawa: Gemius.
20.Raport e-Commerce w Polsce 2015 w oczach internautów (2015). Warszawa: Gemius.
21.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012 (2013). Warszawa: PARP.
22.Relich, M. (2010). Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598. Ekonomiczne Problemy Usług, 58.
23.Why Retailers Should Offer Buy Online, Pick Up In-Store (2015). eMarketer, 8. Pobrane z: http://www.emarketer.com/Article/Why-Retailers-Should-Offer-Buy-Online-Pick-Up-In-Store/1012579 (11.01.2018).
24.Wigand, R., Picot, A., Reichwald, R. (1997). Information, organization and management. Expand-ing markets and corporate boundaries. Nowy Jork: John Wiley & Sons.
25.www.retailresearch.org (11.01.2018).