Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 132 2018
Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
(TAX REBATES AS A FORM OF STATE AID GRANTED TO ENTREPRENEURS)

Authors: Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Zarządzania Finansami
Keywords: state aid tax rebates companies state aid instruments
Year of publication:2018
Page range:10 (161-170)
Klasyfikacja JEL: E62 H29 H39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Public aid is a special form of state aid or from state sources granted to entrepreneurs. Enterprises expect support, among others through preferential rules for granting tax reliefs. The aim of the study is to analyze the terms of granting state aid to entrepreneurs in the form of tax reliefs and to assess the value of this aid. For the purposes of the article, the subject literature and the latest reports published by the Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów were analyzed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Działo, J. (2013). Formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2006–2011. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXXIX, 207–224.
2.Franczak, A. (2014). Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe. Studia Ekonomiczne, Finanse – Problemy – Decyzje, 1 (198), 155–165.
3.Ginter, M. (2015). Pomoc publiczna jako źródło finansowania MŚP na przykładzie Wielkopolski, AUNC Zarządzanie, 2 (XLII), 151–163.
4.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku (2014). Warszawa: UOKiK.
5.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku (2015). Warszawa: UOKiK.
6.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku (2016). Warszawa: UOKiK.
7.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (2017). Warszawa: UOKiK.
8.Sobieralski, K. (2012). Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. W: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji (s. 321–345). Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 16. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
9.Spychała, M. (2014). Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnanienisa, 6 (267/2), 96–112.
10.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE, C 83/47 z 30.03.2010 r. Walczak, B. (2011). Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP. Ekonomiczne Problemy Usług,63, 249–256.
11.Woźniak, B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 4 (53), 151–161.
12.Woźniak, B. (2016). Podatkowe instrumenty pomocy publicznej. Annales Oeconomia, 1 (L), 159–168.