Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
(THE EFFICIENCY OF ERP SYSTEM IN INFRASTRUCTURAL COMPANY BASED ON POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA)

Authors: Michał Macibuch
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: IT system Enterpise Resorce Planning efficiency rail transport
Year of publication:2018
Page range:8 (231-238)
Klasyfikacja JEL: H21 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goals of this article is to present the results of analysis of ERP systems applications. The article introduce the basic information regarding ERP systems applications in Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA. Particular attention is paid to the key effects coming out from the ERP system implementation. Emphasizing the implementation process and real saving that are the out-come of this implementation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
2.Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W. (2004). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Borys, T. (2005). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
4.Dudycz, T., Brycz, B. (2006). Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1994–2004 – wstępne badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
5.Dziembek, D. (2010). Oprogramowanie dostarczane w formie usługi dla wspomagania działalności organizacji wirtualnej. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
6.Dziembek, D. (2014). System ERP w modelu SAAS w działalności przedsiębiorstw. Zakopane: XVII Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”.
7.Grabiński, T., Piecuch, L. (2012). Systemy informacyjne zarządzania. Kraków: Uniwersytet Eko-nomiczny w Krakowie.
8.Nowosielski, S. (2008). Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych.
9.W: T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wro-cław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
10.Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji.
11.W: T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.
13.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomi. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
15.Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE.
16.www.erp-view.pl (12.01.2017).
17.www.plk-sa.pl (18.01.2017).