Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Zachowania widzów jako implikacje dla kształtowania oferty na rynku usług kinowych
(CONSUMER BEHAVIOR AS IMPLICATIONS FOR THE CINEMA’S OFFER)

Authors: Robert Wolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Keywords: consumer behavior offer cinema
Year of publication:2018
Page range:10 (263-272)
Klasyfikacja JEL: M31 D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Growing competition in the market forces service companies to take effective action to pay consumers’ attention to their products. It is important to keep the right value, attractive during creating an offer for customer. Knowledge about consumer behavior can significantly influence the offer of cinema assortment. The aim of this article is to identify consumers’ behavior in the cinema market in Poland and to indicate how they can be used to create a service offering. The article uses own results of field research conducted on a sample of 2048 cinema viewers in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.GUS (2007–2016). Kultura. Warszawa.
2.https://www.pisf.pl/aktualnosci/widz-kinowy-w-polsce-raport-z-badan (18.06.2017). Kultura w 2015 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl (18.06.2017).
3.Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difin.
4.Niemczyk, A. (2007). Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
5.Normann, R. (2012). Zarządzanie usługami. Strategie i przywództwo w biznesie. Gdańsk: GWP.
6.Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: PWE. Widz kinowy w Polsce. Raport z badań (2015). Centrum Badań i Transferu Wiedzy. Katowice: UE.
7.Wolny, R. (2013). Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Wolny, R. (2017). Konsument wobec funkcjonowania kin w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6 (371), 386–396.