Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin
(Fiscal and regulatory instruments supporting new investment under regional aid programs for entrepreneurs based on the study of selected resolutions on assistance adopted by municipal councils)

Authors: Zbigniew Ofiarski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Keywords: state aid tax exemptions new investment regional aid programs
Year of publication:2017
Page range:14 (205-218)
Klasyfikacja JEL: H25 H71 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A municipal council is authorized exclusively to enact fiscal and regulatory instruments supporting new investment under adopted regional aid programs. These may include exemptions from real estate taxation and taxation on certain means of transportation used by entrepreneurs who locate new investment projects within a given municipality. A municipal council resolution must reflect standards specified in the European Union law and national law, in particular in the Act on Public Aid Procedures and the Ordinance of the Council of Ministers specifying conditions and mode of granting tax exemptions. In the resolutions adopted by municipal councils the most common support instrument is real estate tax exemption, which is conditional on investment expenditure and the number of newly created jobs. Tax exemption periods vary from 2 to 15 years, with 3 to 5 years being the average tax exemption period.
Download file

Article file

Bibliography

1.Błachut, M., Kaczor, J. (2013). Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 6, 71-82.
2.Borszowski, P. (2004). Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2003 r., SA/Rz 542/02. Finanse Komunalne, 9, 66-69.
3.Dowgier, R. (2010). Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publicznej. W: A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny publiczne. Księga dedykowana Panu profesorowi Andrzejowi Drwiłło w 70. rocznicę urodzin (s. 323-331). Warszawa-Gdańsk: CeDeWu.
4.Dowgier, R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego. Białystok: Wyd. Temida 2.
5.Drzewo ska, A. (2009). Przywilej nielicznych? Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE. W: B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia (s. 45-104). Warszawa: C.H. Beck.
6.Etel, L. (2009). Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin. Finanse Komunalne, IO, 31-39.
7.Kalinowski, M. (2012). Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy publicz¬nej przedsiębiorcom. Kwartalnik Prawa Podatkowego, I, 79-93.
8.Kowalczyk, R. (2009). Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy.
9.Nowe Zeszyty Samorządowe, 6, 104-105.
10.Lachiewicz, W. (2005). Program pomocowy jako instrument udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 4, 5-12.
11.Popławski, M. (2005). Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną. Monitor Podatkowy, 7, 31-38.
12.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej". Dz.U. 2016, poz. 283.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dz.U. 2014, poz. 878.
14.Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.08.2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Dz.U. 2008, nr 146, poz. 927 z późn. zm.
15.Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Dz.U. 2015, poz. 174.
16.Traktat z 29.12.2006 r. o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - wersja skonsolidowana. Dz.Urz. UE. C nr 321E, s. 1.
17.Uchwała Rady Gminy Ciechocin z 24.07.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ciechocin. Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015, poz. 2456.
18.Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice z 27.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Prusice. Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2016, poz. 649.
19.Uchwała Rady Miasta Lublin z 26.03.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedSiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie. Dz.Urz. Woj. Lubelskiego 2015, poz. 1253.
20.Uchwała Rady Miasta Płocka z 25.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego 2014, poz. 3619.
21.Uchwała Rady Miasta Puławy z 24.06.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo¬ści w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach. Dz.Urz. Woj. Lubelskiego 2015, poz. 2154.
22.Uchwała Rady Miasta Włocławek z 23.06.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy. Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015, poz. 2060.
23.Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie z 25.11.2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków. Dz.Urz. Woj. Opolskiego 2015, poz. 3004.
24.Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie z 15.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Krotoszyn. Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014, poz. 3277.
25.Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25.02.2015 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2015, poz. 1089.
26.U chwała Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 .12. 2016 r. w sprawie przyjęcia pro gram u regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz. Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2017, poz. 65.
27.Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy z 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regio-nalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji. Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2014, poz. 1958.
28.Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni z 24.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września. Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014, poz. 1149.
29.Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie z 30.01.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa. Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 2014, poz. 379.
30.Uchwała RIO w Białymstoku z 4.01.2016 r. 48/16, Legalis nr 1428151.
31.Uchwała RIO w Olsztynie z 16.06.2016 r. 0102-295/16, Legalis nr 1507628. Uchwała RIO w Rzeszowie z 28.06.2016 r. XIV/2012/2016, Legalis nr 1508543.
32.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2016, poz. 716 z późn. zm.
33.Ustawa z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
34.Dz.U. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.
35.Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.
36.Ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz.U. 2016,
37.poz. 1808 z późn. zm.
38.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm. Wyrok NSA z 6.05.2016 r. II FSK 2217/14, OwSS 2016, nr 4, s. 105.
39.Wyrok WSA w Białymstoku z 6.09.2007 r. I SA/Bk 358/07, LEX nr 372590. Wyrok WSA w Poznaniu z 11.05.2009 r. I SA/Po 1572/08, Legalis nr 171312.