Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
(The property tax policy on the example of provincial cities in Poland)

Authors: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Keywords: tax policy debts of local self-government units local self-government units
Year of publication:2017
Page range:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: H71 G29 H63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is to answer the question whether the voivodeship cities sig¬nificantly differentiate the rates of property tax and what factors can influence on differences in the property tax rates. In the study were used the Pearson's correlation coefficient and Ward's agglomer¬ation method. The results of the study show that most of the cities were running a relatively similar property tax policy and also that there is a relationship between the major property tax rates and the number of city inhabitants.
Download file

Article file

Bibliography

1.Business Insider Polska (2017). Ranking zadłużenia miast wojewódzkich. Pobrane z: https://archi-wum.businessinsider.com.pl/kraj/ranking-zadluzenia-miast-wojewodzkich-rekordzista-za-dluzony-niemal-na-100-proc/w7syc3 (17.05.2017).
2.European Economy. Possible reforms of real estate taxation: Criteria for successful policies (2012). Occasional Papers, 119.
3.Felis, P. (2012). Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Odstępstwa od podstawowej stawki podatku od nieruchomości - wybrane zagadnienia (150/2010).
5.Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Opinie i Ekspertyzy.
6.Satoła, Ł. (2013). Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58).
7.Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40.
8.Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Municipium.
9.Swianiewicz, P„ Łukomska, J. (2015). Wspólnota. Bogactwo samorządów, Ranking dochodów JST. Pobrane z:http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user _ upload/Rauking/Rauking_ -_ Zamoznosc _samorzadow _ 2016 _r _OK.pelf (19.05.2017).
10.Śmiechowicz, J. (2013). Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Krytyka Prawa, 5.
11.www. polska w liczbach. pl (2017).