Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
(Electronic sale of enterprises in the european union)

Authors: Ewa Prałat
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania
Keywords: electronic commerce web sale EDI
Year of publication:2017
Page range:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: H57 L86 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Enterprises from European Union sell electronically to consumers, to business or to government. There is a relation between type of the destination market and the method of e-sale. Web sale is popular on each market (B2C, B2B and B2G) while EDI-type sale concerns almost entirely B2B market. In this paper popularity of those electronic solutions in the enterprises from EU member countries was discussed. The turnovers from sale via EDI-type messages and from web sale are compared.
Download file

Article file

Bibliography

1.Eurostat (2016). Digital economy and society statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ euro-stat/statistics-explained/index.php/Digital_economy _and _society (3. O 1.2017).
2.Dębicka, O. (2012). Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych. Stu¬dia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9.
3.GUS (2016). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębior¬stwach. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (7.01.2017).
4.Prałat, E. (2016). Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B. Raport serii PRE nr 15 Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
5.Sana (2016). ED! and B2B e-commerce. Sana Commerce e-book.
6.Żurak-Owczarek, C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu.
7.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.