Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Archiving of digital documents - new trend in IT development)

Authors: Wojciech Pokora
Bydgoska Szkoła Wyższa
Keywords: digital document digitization archiving of digital documents cloud computing
Year of publication:2015
Page range:12 (571-582)

Abstract

The number of documents: traditional and digital is constantly growing. This circumstance creates problems for companies and private people. Archiving of digital documents is underestimated in legal and commercial circulation. Many users assume that it is enough to use simple storing of files on digital carriers. This report discusses the differences between storage of files and archiving of digital documents. The author presents tools for archiving of digital documents and benefits of this practice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-jących zadania publiczne (DzU 2014, poz. 183).
2.Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU 2014, poz. 1662).
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawo-zdawczości budżetowej (DzU 115/2006, poz. 781).
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2014, poz. 1182, 1662).
5.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r., poz. 1422).