Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(The prediction of number of serious risk notifications in the RAPEX to products originated from China)

Authors: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: RAPEX serious risks China multiple regression model prediction
Year of publication:2015
Page range:10 (423-432)

Abstract

The RAPEX is used to the rapid exchange of information between Member States of the European Union and the European Commission on products causing risk to the consumer and measures taken against them. The largest share in the RAPEX notifications have products originating from China despite making by the European Commission cooperation with the Chinese authorities to reduce this number. The forecast based on the multiple regression model, taking into account the time, the introduction of the RAPEX-China, and the value of import from China, showed that the number of those notifications in 2015 will rise again.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
2.Bertolini S. (2014), RAPEX facts and figures 2013. Complete statistic, SANCO, Brus-sels.
3.Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa.
4.Komisja Europejska (2005), 2004 RAPEX Report, European Commission, Brussels.
5.Komisja Europejska (2006), Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) 2005, European Commission, Brussels.
6.Komisja Europejska (2007), 2006 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
7.Komisja Europejska (2008), 2007 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
8.Komisja Europejska (2009), 2008 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
9.Komisja Europejska (2010), 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
10.Komisja Europejska (2011), 2010 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
11.Komisja Europejska (2012), 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
12.Komisja Europejska (2013), 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
13.Komisja Europejska (2014a), Bilateral cooperation, http://ec.europa.eu/consumers/ consumers_safety/international_cooperation/bilateral_cooperation/index_en.htm [9.09.2014].
14.Komisja Europejska (2014b), Eurostat. International trade detailed data (detail), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [22.08.2014].
15.Komisja Europejska (2014c), Rapid Alert System for non-food dangerous products (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex [2.09.2014].
16.Parlament Europejski i Rada (2001), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. L 11 z 15.1.2002, s. 4–17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, tom 06, s. 447–462.
17.Romanowski A. (2006), ‘RAPEX-CHINA’ Application, SANCO, Brussels.
18.United Nations (2003), Classification by Broad Economic Categories, Rev. 4, Depart-ment of Economic and Social Affairs, Statistical Division, New York.