Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Use of the concept of virtual organization for identification of business (meta) model)

Authors: Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: business virtualization business model business metamodel
Year of publication:2015
Page range:10 (193-202)

Abstract

In the paper the concept of a business model is indicated as a valuable approach to management in the contemporary business conditions. However, the attention has been paid to the issue of high dynamics of business models resulting in difficulties in their identification and studying them. As a consequence of the above mentioned conditions the proposal for using the concept of virtual organization to identify business meta-model containing preferences of the companies’ decision-makers is put forward. The business metamodel can be used to create various business models corresponding to the current conditions and the activities undertaken.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amit R., Zott Ch. (2012), Creating Value Through Business Model Innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 53, Iss. 3.
2.Brzozowski M. (2006), Ewolucja pojęcia wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, w: P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
3.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
4.Chorób R. (2012), The significance of innovative integration relations in regional development compared to globalization processes w: M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 28, Rzeszów 2012.
5.Davenport T., Leibold M., Voelpel S. (2012), Strategic Management in the Innovation Economy, Wiley, Germany 2006; cyt. za: M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biz-nesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-wej w Warszawie, Warszawa.
6.Duczkowska-Piasecka M. (red.) (2012), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębior-stwem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
7.Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
8.Jabłoński A. (2014), Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw, EiOP, nr 5.
9.Kotylak S., (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszy-ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin nr 763 (105).
10.Kuczera K. (2013), Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej, w: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Westend, Szczecin.
11.Kuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
12.Mintzberg H. (2003), Unconventional Wisdom: A conversation with Henry Mintzberg, Leadership in Action, Vol. 23, Iss. 4.
13.Mowshowitz A. (1986), Social Dimensions of Office Automation, Advances in Comput-ers, Vol. 25.
14.Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsour-cingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
15.Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako cieka-wym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, w: R. Krup-ski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
16.Pańkowska M. (1998), Typologia organizacji wirtualnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3.
17.Pańkowska M. (2003), Projekty Open Source w organizacjach wirtualnych, w: T. Porębska-Miąć, H. Sroka, Systemy Wspomagania Organizacji SWO ‘2003, Katowice.
18.Radomska J. (2013), Myślenie strategiczne – modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego?, MBA CE, Vol. 21, No. 1.
19.Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; cyt. za: J. Drzewiecki, J. Niemczyk, Modele biznesowe – próba klasyfikacji. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, w: P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Szkoła Główna Han-dlowa, Warszawa 2006.