Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Young female generation on banking services market)

Authors: Mirosław Sołtysiak
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Magdalena Suraj
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Keywords: bank banking facilities young female
Year of publication:2017
Page range:12 (273-284)
Klasyfikacja JEL: D12 G21 G29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Young educated female Poles are referred to as a part of so called generation of elec­tronic era. They consider using electronic services as absolutely standard and directly affecting their quality of living. While selecting a bank, comfort, convenience and cost minimization are their top priority. Particular attention is often paid to the opportunity of using modern distribution channels for banking services, as well as the number and range of ATMs operated by their potential bank. Young women prefer their relatives or friends' recommendation to a bank advertisement or a bank clerk's suggestion. Last but not least, taking into consideration their current stage of life, they tend to choose basic banking services such as bank account or non-cash payments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Lelińska, K., Zakrzewska, G. (1993). Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
2.NBP (2016). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. Warszawa.
3.Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2016. Pobrane z: https:// zbp. pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen _ 2017 /konferencja _prasowa/N et¬bank _ Q3 _ 2016 _ 500. pdf (22.02.2017).
4.Sołtysiak, M. (2015a). Determinanty wyboru banku przez młodych ludzi. Zeszyty Naukowe PWSZ Płock, Nauki Ekonomiczne, XXII, 197-203.
5.Sołtysiak, M. (2015b). Preferencje młodych klientów banków w zakresie bankowości internetowej.
6.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 3, 2 (23), 207-218.
7.Sołtysiak, M„ Surąj, M. (2014). Internet Banking Awareness and Preferences among Young Pe¬ople in Poland. Humanities and Social Sciences - Quarterly, XIX, Research Journal, 21 (3), 213-222.