Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Comparibility analysis of the transactions in transfer pricing documentation in context of possibility of its making by the enterpreneurs)

Authors: Michał Piechocki
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu
Keywords: benchmark transfer pricing taxes compatibility analyze
Year of publication:2017
Page range:8 (211-218)
Klasyfikacja JEL: K34 M21 M41 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present current problem for entrepreneurs to provide required compatibility analysis of the transaction between the subsidiary companies. The main thesis assumes, that the legal regulations, which came into force on Ith January 2017, create ex­traordinary obligations for the entrepreneurs. This chapter encompasses a review of literature, an analysis of existing and drafts legal acts, as well as the author's own experience using deductive and inductive reasoning.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Warszawa: Lex.
2.Ceny transferowe - dotychczasowe działania i zamiary MF Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov. pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/ content/ceny-transferowe-dotychczasowe-dzialania-i-zamiary-mf/ (5.02.2016).
3.Ceny transferowe - zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl/de/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/ content/id/5137137 (18.12.2015).
4.Kosieradzki, T., Piekarz, R. (2015). Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzy¬kiem. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Malec, E., Roszkowski, D. (2006). Ceny transferowe: jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe. Gdańsk: ODDK.
6.Organisation for Economic Co-Operation And Development (2010) Comparibility, Five Compa¬ribility Factors.
7.PricewaterohouseCoopers Sp. z o.o. (2016). Raport w sprawie cen transferowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opo¬datkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Dz.U. 2014, poz. 1186.
8.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
9.Ustawa z 9.10.2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podat-ku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1932.