Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Introducing a chosen mobile applications into the international market)

Authors: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska

Aleksandra Sikorska
CITY NAV Sp. z o.o.
Keywords: Mobile application communication ICT
Year of publication:2016
Page range:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Information and communication technologies play a significant role in the development of a contemporary economy and become its driving force. One of them is mobile technologies which are mainly associated with the use of smartphones and tablets. Different kinds of software called applications work on these devices. More and more companies are aware of the potential of a mobile market in Poland and the world. The purpose of the article is to identify opportunities and threats connected with introducing a chosen mobile application i.e. „Jakdojade.pl” into the international market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badzińska E. (2014), Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach eduka-cyjnych, w: Informatyka ekonomiczna 2 (32), red. M. Nycz, 2014, Wrocław: Wydawnic-two UE we Wrocławiu.
2.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Szczecin: PTE OW w Szczecinie.
3.Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, w: Europejska prze-strzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
4.Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzy-staniu GPS, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrze-ni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Szafrański, Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
5.Krupka B. (2012), Duży krok w mobilność, „Marketing w Praktyce”, nr 01.
6.Kubiak K. (2015), Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników, w: Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego or-ganizacją, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy Za-rządzania, Finansów i Marketingu nr 41, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Kubiak K., Skawińska A. (2015), Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.Mulligan M., Card D. (2014), Sizing up the EU app economy, Raport luty 2014.
9.Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Warszawa: Oficyna
10.a Wolters Kluwer business.
11.Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce 2015, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
12.Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
13.Raport Digital, Social & Mobile in 2015 [dostęp 15.01.2016].
14.http://www.city-nav.com [dostęp 15.01.2016].
15.http://www.pclab.pl [dostęp 15.01.2016].
16.http://www.budde.com.au [dostęp 15.01.2016].
17.http://www.leadmill.com [dostęp 15.01.2016].
18.http://www.mamstartup.pl [dostęp 15.01.2016].
19.https://www.appannie.com [dostęp 15.01.2016].
20.http://www.androdnow.pl [dostęp 15.01.2016].
21.http://www.euromonitor.com [dostęp 15.01.2016].