Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark

Authors: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: telecommunication market telecommunication law
Year of publication:2016
Page range:6 (9-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the legal basis for regulating the telecommunications markets of the European Union countries. The aim of the article is to present the shape of the Polish telecommunications market compared to the Danish telecommunications market. Although the legal basis for the telecommunications markets of EU countries is the same, but the development of individual markets varies widely. In the summary further steps planned for the development of a single EU telecoms market are being indicated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń go-spodarczych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
2.Czyżak, M. (2014). Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (112, T. 1 Nowa gospodarka-spojrzenie interdyscyplinarne.), 19–28.
3.Drab-Kurowska, A. (2006). Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Święto-krzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zesz. Nauk., 2, 197–201.
4.Dziembek, D. (2010). Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej. Zeszy-ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (58 E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II), 289–297.
5.Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeń-stwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (35, cz. 2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2), 121–135.
6.Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształto-wania społeczeństwa informacyjnego. Handel Wewnętrzny, (specjalny
7.[lipiec–sierpień] tom 3), 200–209.
8.Solek, A.; Kuder, D. (2010). Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, in: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, cz. I, Wyd. US, Szczecin.
9.https://prkonsumenckie.wordpress.com, A. Hryńko [9.01.2016].
10.www.uke.gov.pl [10.01.2016].